Afschaffing melkquotering gaat ten koste van dierenwelzijn

Sinds 1 april mogen boeren weer zoveel melk produceren als ze willen. Na 31 jaar is er een einde gekomen aan de Europese melkquotering. Volgens de Dierenbescherming is de koe hiervan de dupe en zal zij steeds minder weidegang krijgen. Voorstellen van staatssecretaris Dijksma kunnen het tij helaas niet keren.

Afschaffing melkquotering gaat ten koste van dierenwelzijn

De afgelopen jaren hebben veel melkveehouders vooruitlopend op de afschaffing van de melkquotering hun bedrijf al uitgebreid. 'Meer koeien, meer melk, meer inkomsten', is hun redenering. Maar als aan deze groei geen waarborgen voor het dierenwelzijn worden verbonden, wordt de koe het kind van de rekening. De grote melkveehouderijbedrijven hebben namelijk de neiging hun dieren het hele jaar op stal te houden om daarmee kosten te besparen.

Koe verdwijnt uit wei

In december is er een Wet verantwoorde groei melkveehouderij vastgesteld. Het ‘verantwoorde’ in deze wet bestaat er uit dat de melkveehouderij mag groeien, zolang zij de mest op eigen grond of ergens anders afzet, of in een mestfabriek verwerkt. Daarmee lijkt de mestproblematiek geregeld, maar wordt tegelijkertijd de deur wagenwijd opengezet voor melkveehouders om meer koeien te houden, zonder hun weidegrond uit te breiden. Hierdoor zijn er te weinig weilanden voor de koeien om in te grazen en verdwijnt het dier steeds meer uit ons landschap.

Omdat de Tweede en Eerste Kamer niet tevreden waren over deze Wet verantwoorde groei melkveehouderij eisten zij dat Dijksma met een nadere regeling zou komen om de grondgebondenheid van de melkveehouderij te waarborgen. Enkele dagen geleden gaf de staatssecretaris haar voorstel: melkveebedrijven die groeien, dienen minstens de helft van de mest op eigen grond af te zetten. Daarmee moet de zogenaamde milieukringloop in elk geval voor de helft gesloten worden. Maar wat hebben koeien er aan dat een melkveebedrijf bij uitbreiding maar 50 procent in grond moet groeien? Dat betekent dat ze nog steeds zo mogen groeien dat er steeds minder grond is voor weidegang. Een halfbakken regeling dus.

Weidegang niet verplicht

Weidegang wil Dijksma sowieso niet wettelijk verplicht stellen. In plaats daarvan gaat ze met de zuivelsector ‘stimuleren’ dat melkveehouders die nu niet meer weiden dat wel weer gaan doen. Maar of dat helpt? De afgelopen tien jaar is er al van alles geprobeerd om weidegang met vrijblijvende maatregelen te realiseren en desondanks is het aantal koeien dat nog buiten komt afgenomen van 85 naar 70 procent.

Indien weidegang nu niet wettelijk verplicht wordt gesteld, is de verwachting dat het binnen een jaar terugzakt naar 60 procent. De melkveehouderij gaat dan in rap tempo de pluimvee- en varkenshouderij achterna en verwordt tot een vee-industrie. De Dierenbescherming roept Tweede en Eerste Kamer met klem op om dat niet te laten gebeuren.