Enquête 'Help mee met het beschermen van wilde dieren'

Wilde dieren komen regelmatig in gevaar in Nederland. In het agrarisch gebied komen ze onder maai-, ploeg- en oogstmachines of worden ze met regelmaat afgeschoten om gewasschade te beperken. Op onze wegen zijn auto’s een zeer groot gevaar en daarnaast zijn er nog vele andere obstakels waardoor dieren in de knel komen.
Enquête 'Help mee met het beschermen van wilde dieren'

De Dierenbescherming werkt in veel provincies aan betere omstandigheden voor wilde dieren. Dat doen wij hoofdzakelijk door overleg te voeren met provincies en faunabeheereenheden, waar agrariërs, natuurbeheerders en jagers in verenigd zijn, over beleid en uitvoering van het beheer van wilde dieren. Hier pleiten wij voor diervriendelijke alternatieven.

Help mee met het beschermen van wilde dieren

Nu blijkt uit deze overleggen dat er behoefte is aan vrijwilligers die ondersteunen in de uitvoering. Denk daarbij aan het plaatsen en onderhouden van rasters om aanrijdingen met wilde dieren te voorkomen en het diervriendelijker verjagen van ganzen van agrarische percelen met bijvoorbeeld drones en harde geluiden. Dit wordt nu vaak onvoldoende en niet gecoördineerd genoeg uitgevoerd. Met als gevolg veel afschot van ganzen.

Daarnaast valt er nog veel te winnen met kleine maatregelen in de omgeving, zoals uittreedplanken plaatsen voor kikkers, padden en egels. Kortom, genoeg activiteiten waarbij vrijwilligers hard nodig zijn. Om dit structureel en gecoördineerd aan te kunnen pakken, hebben we een groot aantal diervriendelijke faunabeheerders nodig.

Vul de enquête in!

Met deze enquête willen we inventariseren of er voldoende mensen zijn die hier tijd in kunnen en willen investeren.