Gemeenteraadsverkiezingen: laat dierenwelzijn meewegen!

De Dierenbescherming roept kiezers op om óók te stemmen voor dierenwelzijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een effectieve bescherming van dieren begint vaak op lokaal niveau. Politieke partijen worden door de Dierenbescherming dan ook uitgedaagd om op het gebied van lokaal dierenwelzijn stelling te nemen.

De Dierenbescherming heeft met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen tien speerpunten voor gemeentelijk dierenwelzijn opgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is de opvang van zwerfdieren. Gemeenten zijn op grond van de wet verplicht om zwervend aangetroffen dieren op te vangen en te verzorgen, maar doen dat in veel gevallen niet. De Dierenbescherming voert deze taak, inclusief het vervoer van de dieren, in praktijk vaak uit.

Tekorten bij dierenopvang

Daartoe is een kostendekkende vergoeding noodzakelijk. Twee jaar geleden sloeg de Dierenbescherming nog alarm vanwege de structurele tekorten die ontstaan bij de Nederlandse dierenopvangcentra, onder meer omdat gemeenten hun wettelijke plicht niet nakomen. Jaarlijks draagt de Dierenbescherming ongeveer 4 miljoen euro bij aan de opvang van dieren. Een deel van dit bedrag is nodig om de opvang van zwerfdieren gedurende de eerste veertien dagen te financieren.

Andere belangrijke aspecten voor het dierenwelzijn binnen de gemeente zijn: gebruik van preventieve, diervriendelijke maatregelen om schade door in het wild levende dieren te voorkomen, stimuleren van diervriendelijke of biologische veehouderij, een diervriendelijk hondenbeleid en het niet verlenen van vergunningen voor vermaak met dieren. Daarbij valt te denken aan kamelenraces of kerststallen met levende dieren. Tal van besluiten en handelingen van de gemeente hebben effect op dieren en veel dierenwelzijnsproblemen vragen juist om een lokale aanpak.

Wethouder dierenwelzijn

De gemeente is verantwoordelijk voor alle dieren binnen haar grenzen. Het vaststellen van gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid en aandacht voor dierenwelzijn is dus van groot belang. En dat is zeker geen vrijblijvende opdracht, stelt de Dierenbescherming. De organisatie pleit daarom voor een wethouder dierenwelzijn, die verantwoordelijk is voor de dieren binnen de gemeente en hun welzijn waarborgt. De Dierenbescherming dringt er bij de te vormen nieuwe coalities op aan om aandacht te besteden aan dierenwelzijn en zegt tegen kiezers: ‘denk ook aan alle dieren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zij hebben geen stem, ú wel!’