Gemengde gevoelens over regeerakkoord

Het vandaag gepresenteerde regeerakkoord zorgt bij de Dierenbescherming voor gemengde gevoelens. Hoewel er op het gebied van dierenwelzijn voor huisdieren positieve elementen zijn te benoemen, is met name de passage over de vee-industrie teleurstellend. Zo lijkt het nieuwe kabinet afstand te nemen van de voorstellen van de commissie Nijpels die een transitie voorstelde naar een duurzame landbouw waarbij een onafhankelijk regisseur het proces zou begeleiden. Die regisseur gaat er spijtig genoeg niet komen.
Gemengde gevoelens over regeerakkoord

Het nieuwe kabinet gaat nu zelf werken aan een duurzamere veehouderij, maar in het regeerakkoord staat ook dat Nederland dan geen stap harder zal lopen dan Europa voorschrijft. Een koploperspositie pakken wordt dan lastig, meent de Dierenbescherming. Ook een beladen onderwerp als de stalbrandenkwestie wordt in het regeerakkoord afgedaan met een toezegging om afspraken te maken over periodieke controles en bestrijding van 'plaagdieren' die kortsluiting veroorzaken. Geen woord over de recente beloftes van het vorige kabinet om te bezien of er ook strengere bouwvoorschriften kunnen gaan gelden voor de oude stallen.

Droevig genoeg komt er geen wettelijk verplichte weidegang voor koeien. Dit wordt overgelaten aan de sector zelf.

Zure appel

De voorgenomen verhoging van het BTW tarief van 6 naar 9% is voor de Dierenbescherming een zure appel. Diervriendelijkere producten zouden juist aantrekkelijker gemaakt moeten worden door een verlaging van de tarieven, waar juist een extra accijns voor dieronvriendelijke producten op zijn plaats zou zijn. Nu worden diervriendelijker geproduceerde producten onnodig duur, zo vreest de Dierenbescherming. Een echte omslag in de veehouderij is dan nog verder weg.

Droevig genoeg komt er geen wettelijk verplichte weidegang voor koeien. Dit wordt overgelaten aan de sector zelf. Op dit moment komt nog maar 65% van de dieren in de wei. Door de schaalvergroting in de melkveehouderij zal dit percentage naar verwachting niet gaan stijgen naar het gewenste niveau van 80% in 2020. Zonder wettelijke plicht gaan we het dus niet redden, vreest de Dierenbescherming.

Hondenhandel

Op het gebied van de gezelschapsdieren ziet de Dierenbescherming wel toezeggingen die het verschil kunnen gaan maken. Zo wordt er gekeken naar de door de Dierenbescherming voorgestelde witte lijsten van bonafide hondenhandelaren én wordt gelukkig verder gewerkt aan positieflijsten van te houden huisdieren. Het nieuwe kabinet deelt blijkbaar de mening dat bepaalde diersoorten simpelweg niet geschikt zijn om te worden gehouden en dat stemt positief.

Op het gebied van de gezelschapsdieren ziet de Dierenbescherming wel toezeggingen die het verschil kunnen gaan maken.

Hoewel niet expliciet opgenomen in het regeerakkoord heeft de Dierenbescherming er tenslotte alle vertrouwen in dat het houdverbod als zelfstandige straf bij dierenmishandeling en verwaarlozing voor recidivisten er gaat komen. Ook dat is toe te juichen.