Hoogste tijd voor minder en betere veehouderij

Er waren al heel lang sterke aanwijzingen, maar nu is het ook wetenschappelijk aangetoond: de vee-industrie vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Een driejarig wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de longfunctie van bewoners van veerijke gebieden met 2 tot 5% -afneemt en dat er 10% meer longontstekingen voorkomen.

De longproblemen worden veroorzaakt door fijnstof, vooral uit de pluimveehouderij, en door ammoniak uit de mest van dieren. De Dierenbescherming vindt het de hoogste tijd voor minder en betere veehouderij en roept de rijksoverheid op om een deltaplan te maken voor de sanering van de vee-industrie. En daarbij moeten niet de dieren het kind van de rekening worden, maar is een integrale aanpak nodig die het volksgezondheidsprobleem aanpakt én rekening houdt met dierenwelzijn, milieu en landschap.

LTO reageert sussend

Boerenorganisatie LTO Nederland reageert bezorgd, maar ook sussend op de uitkomst van het onderzoek. Ze stelt dat veehouders de fijnstofuitstoot zullen verminderen door maximaal in te zetten op innovatie en nieuwe technieken en wijst naar dichte stallen met luchtwassers, die 90% van de uitstoot van stallen afvangen. Vermindering van de veestapel noemt LTO geen oplossing.

Koeienflats

De Dierenbescherming maakt zich grote zorgen over deze benadering en is bang dat het zal leiden tot symptoombestrijding en tot nog verdere industrialisering van de veehouderij. Met als gevolg hermetisch afgesloten stallen op het platteland en varkens-, kippen- en koeienflats op industrieterreinen.

Veestapel drastisch inkrimpen

Het probleem dient volgens ons bij de bron aangepakt worden:

  • In het kleine, dichtbevolkte Nederland worden veel te veel dieren gehouden. De veestapel moet nu echt drastisch inkrimpen.
  • Fijnstof moet bijvoorbeeld door verneveling in de stal en bomen en struiken rond de stal en in de uitloop afgevangen worden.
  • De vorming van ammoniak kan worden voorkomen door dieren niet maandenlang op roostervloeren boven een put met hun eigen gistende uitwerpselen te houden, maar door mest en urine direct te scheiden en uit de stal af te voeren om zo ammoniakvorming te voorkomen.


Integrale aanpak nodigHet dier mag niet het kind van de rekening worden.


Integrale aanpak veehouderij nodig

De staatssecretarissen Van Dam van Economische zaken en Dijksma van Infrastructuur en Milieu reageren op het onderzoek met een wetsvoorstel. Hierin wordt beoogd dat provincies de bevoegdheid krijgen om te sturen op dieraantallen in het belang van de volksgezondheid. Dit is correct volgens de Dierenbescherming, al vrezen we wel dat dit veel te lang gaat duren en dat het tot grote verschillen in beleid per provincie zal leiden. Er is volgens ons een integrale aanpak nodig van alle, al jaren voortslepende problemen in de veehouderij.

De bedreiging van de volksgezondheid is zo ernstig, dat wij vinden dat de rijksoverheid de regie moet nemen in het drastisch verminderen van de veestapel en het op een integraal verantwoorde wijze inrichten van de resterende veehouderij. Met integraal bedoelen we dan niet alleen saneren vanwege de volksgezondheid, maar ook het dier- en milieuvriendelijk inrichten van de resterende veehouderij.

Meer informatie onderzoek: 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden'.