Kanttekeningen bij onderzoek muskusrattenbestrijding

De Dierenbescherming, Bont voor Dieren en Fauna4Life hebben kanttekeningen gezet bij de uitkomsten van de recente (veld)onderzoeken op het gebied van de muskusrattenbestrijding. De resultaten werden in 2018 gepubliceerd. Op 15 februari komen onderzoekers, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij elkaar tijdens een symposium om de resultaten en toekomstig beleid te bespreken.
Kanttekeningen bij onderzoek muskusrattenbestrijding

In het kort is het advies van de onderzoekers om de muskusrat het gehele jaar door te bestrijden en te streven naar een zgn. nulstand, met andere woorden het zoogdier in Nederland helemaal uitroeien. Dit zou nodig zijn omdat de muskusrat schade aan onder andere dijken kan veroorzaken.

Nulstand onrealistisch

De Dierenbescherming, Bont voor Dieren en Fauna4Life zijn het niet eens met het advies en zetten ook kanttekeningen bij het onderzoek. In een brief aan de waterschappen benoemen ze acht punten. Zo is volgens de partijen het onderzoek te kort geweest, zijn preventieve maatregelen nauwelijks onderzocht, is er in het advies geen onderscheid gemaakt in gebieden en is het onrealistisch dat de muskusrat tot aan de grens kan worden teruggedrongen.


Ernstig dierenleed

De huidige bestrijdingsmethode leidt tot ernstig dierenleed. Er wordt gebruik gemaakt van klemmen en onderwaterkooien waardoor het zoogdier een verdrinkingsdood sterft, een doodstrijd die minuten duurt. En niet alleen de muskusrat is hier het slachtoffer van, in 2017 zijn er bijvoorbeeld 5 otters door om het leven gekomen.

Zet in op preventie

De drie ondertekenaars van de brief roepen de waterschappen op om hun beleid niet alleen op het onderzoek te baseren en het streven naar de nulstand los te laten. In plaats hiervan kunnen ze beter per gebied de situatie in kaart brengen en zo nodig inzetten op preventie van schade door maatregelen te nemen die het graven in kwetsbare waterkeringen tegengaan. Zo worden in sommige gebieden de dijken bedekt met een soort gaasdoek of met een laag 'ondoordringbare' stenen.