Oproep aan Provincie Gelderland: Neem de regie bij schade- en overlastbestrijding ganzen

Op 27 november bespreekt de Provincie Gelderland de kaders waaraan het zomerganzen-beheerplan moet voldoen. De Dierenbescherming roept de provinciale statenleden op om deze kans aan te grijpen en een prominente rol te nemen om te komen tot diervriendelijker alternatieven.
Oproep aan Provincie Gelderland: Neem de regie bij schade- en overlastbestrijding ganzen

Op woensdag 27 november bespreekt de Provincie Gelderland tijdens een commissievergadering de kaders waaraan het zomerganzenbeheerplan, opgesteld door de faunabeheereenheid, moet voldoen. De Dieren-bescherming roept de provinciale statenleden op om deze kans aan te grijpen en een prominente rol te nemen om te komen tot diervriendelijker alternatieven bij de aanpak van schade en overlast door ganzen.

Volgens het Ganzenakkoord moeten er de komende vijf zomers honderdduizenden ganzen worden gedood om schade en overlast aan vooral landbouw te voorkomen. De Dierenbescherming is het hier niet mee eens en streeft naar diervriendelijke maatregelen. Provincies zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het akkoord en stellen hiertoe beheerplannen op. Dé kans dus om te kiezen voor diervriendelijk(er) beheer.

Regierol voor de provincie
Om de zomerganzenpopulatie effectief te kunnen beheren, acht de Dierenbescherming een regierol vanuit de provincie essentieel. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie zou die rol onder meer moeten bestaan uit:
  • Opdracht geven tot het goed in kaart brengen van broed- en foerageergebieden;
  • Inventariseren welke diervriendelijke maatregelen toepasbaar zijn in betreffende gebieden;
  • Faciliteren van diervriendelijke maatregelen;
  • Inventariseren en aanwijzen van zomeropvanggebieden;
  • Inrichten van een meldpunt waar agrariërs kwetsbare gewassen kunnen melden om verjaging te coördineren;
  • Stimuleren van diervriendelijke verjaagmethoden.

23.000 dode ganzen per jaar
De agrariër is gebaat bij bovengenoemde aanpak omdat hij dan minder schade oploopt. Voor de provincie geldt dat zij op deze manier minder geld hoeft uit te keren en de ganzen zijn hun leven weer wat zekerder. Nu betaalt de provincie jaarlijks 0,6 miljoen voor de schade die de zomerganzen aanrichten. Jagers doden meer dan 23.000 ganzen per jaar. De Dierenbescherming is ervan overtuigd dat beide cijfers met innovatie, logische gebiedsinrichting en een regierol van de provincie drastisch naar beneden kunnen.