Oproep aan provincies tot bouwstop veehouderij

De Dierenbescherming roept de provincies op om zo snel mogelijk een bouwstop voor de veehouderij af te kondigen. Aanleiding is de uitspraak van de Raad van State dat zaken als ammoniakuitstoot, brandveiligheid en dierenwelzijn niet als voorwaarden gesteld mogen worden bij uitbreiding of nieuwbouw van veestallen.
Oproep aan provincies tot bouwstop veehouderij

Hierdoor dreigen er onder andere nieuwe dieronvriendelijke megastallen te komen. Dit is voor de Dierenbescherming niet acceptabel. Een bouwstop kan dit voorkomen. Voor veehouderijen die wel bereid zijn om verduurzamende en diervriendelijke maatregelen te treffen, kan een ontheffing worden verleend.

Megastallen

Megastallen, stank- en stofoverlast, volksgezondheidsrisico’s en ernstige aantasting van het dierenwelzijn in de vee-industrie zijn al jaren een hot-item. Niet alleen landelijk, maar juist ook provinciaal en lokaal. Luisterend naar hun inwoners proberen provincies en gemeenten aan vergunningen voor uitbreiding en nieuwbouw van veestallen voorwaarden te verbinden om hier iets aan te doen.

Verschillende provincies waren goed op weg. Zo konden veebedrijven in onder meer Groningen Zuid-Holland en Noord-Brabant alleen uitbreiden als ze voldeden aan door het provinciebestuur gestelde eisen. De stallen mochten niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu in het algemeen.


De uitspraak van de Raad van State van 21 januari zet nu een streep door deze aanpak. De Raad vindt dat thema’s als ammoniakuitstoot, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, energie en fijnstof in het bestemmingsplan van de gemeente Reusel-De Mierden (NB) niet ruimtelijk relevant zijn en dus niet in het bestemmingsplan mogen worden opgenomen. Staatssecretaris Mansfeld van Infrastructuur en Milieu is al wel bezig met een algemene Maatregel van Bestuur om provincies en gemeenten meer bevoegdheden te geven om de problemen in de vee-industrie aan te pakken. Dit voorstel laat echter nog even op zich wachten.

Oproep tot bouwstop

Om te voorkomen dat er nu toch weer allerlei megastallen en andere onwenselijke vormen van vee-industrie gerealiseerd worden, heeft de Dierenbescherming alle provincies per brief dringend opgeroepen een bouwstop voor de veehouderij in hun provincie af te kondigen. Voor veehouderijen die willen uitbreiden en wel bereid zijn om verduurzamende en diervriendelijke maatregelen te treffen, zou een ontheffing kunnen worden verleend.