Oproep waterschappen: verwerp muskusrattenvisie

De Dierenbescherming roept, samen met Bont voor Dieren en de Faunabescherming, zes waterschappen in West- en Midden-Nederland op hun muskusrattenvisie te verwerpen. De waterschappen baseren beleid op een tussenrapportage van een breed muskusrattenonderzoek waardoor gebouwd wordt op een wankel fundament. In onze ogen niet wenselijk omdat hiermee niet zorgvuldig met duizenden dierenlevens wordt omgegaan.
Oproep waterschappen: verwerp muskusrattenvisie

Buiten het feit dat de visie van de waterschappen leunt op een onvolledige tussenrapportage, is deze van onvoldoende kwaliteit. Wat we ook betreuren is het niet betrekken van maatschappelijke organisaties, die duurzaam en diervriendelijk beheer van populaties nastreven, bij de planvorming.In een brief aan de waterschappen vragen wij dan ook met klem de visie te herroepen en zodra het eindrapport van een breed muskusrattenonderzoek gereed is, dierenwelzijnsorganisaties te consulteren. Hiermee willen we samen met de waterschappen komen tot een meer structurele, gedegen en zo diervriendelijk mogelijke muskusrattenvisie.

Inspanningen Dierenbescherming
Bij het doden van de muskusratten worden vaak vallen gebruikt waarin de dieren na een minutenlange doodsstrijd verdrinken. De Dierenbescherming spant zich, o.a. als lid van de begeleidingscommissie opgericht door de Unie van Waterschappen, al jaren in voor een andere aanpak en meer onderzoek. Zo hebben we, samen met Bont voor Dieren en de Faunabescherming, een nota met alternatieven opgesteld en aangeboden aan de Waterschappen.

Bekijk hier een mooi filmpje over de leefwijze van de muskusrat