Prinsjesdag: dierenwelzijnsbeleid Rutte III nog steeds onduidelijk

De intenties en voornemens van het kabinet Rutte III die in het regeerakkoord stonden, zijn in de op Prinsjesdag verschenen landbouwbegroting nogmaals bevestigd. Dat is mooi, maar wat dat gaat inhouden is allerminst duidelijk. Onlangs presenteerde minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedsel weliswaar haar visie op landbouw, natuur en voedsel, maar ook hierin ontbrak de invulling van beleid op het gebied van dierenwelzijn. Schouten bepleit in haar visie een omslag naar een circulaire landbouw.

Prinsjesdag: dierenwelzijnsbeleid Rutte III nog steeds onduidelijk

Van visie naar beleid

Maar een visie is nog geen concreet beleid. Dat moet volgens de minister de komende maanden met alle betrokken partijen ingevuld gaan worden. Dus ook hier nog geen verdere duidelijkheid. Die moet volgens de Dierenbescherming dan maar komen uit de inmiddels behoorlijk vertraagde 'Beleidsbrief Dierenwelzijn', die al voor het zomerreces zou verschijnen met een concrete uitwerking van alle voornemens van het kabinet op het gebied van dierenwelzijn.De Dierenbescherming gaat ervan uit dat de beleidsbrief van Schouten pas in oktober/november verschijnt. Het gevolg van deze vertraging is dat er nu bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer over de op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting op vragen over dierenwelzijn door de premier, waarschijnlijk gezegd zal worden “Wacht u op de binnenkort te verschijnen beleidsbrief”.

Wat extra geld

De afgelopen jaren is fors bezuinigd op zaken als beleidsondersteunend onderzoek, toezicht op dierenwelzijn en andere zaken voor het bevorderen van het welzijn van dieren. In dat opzicht is het positief dat nu in de landbouwbegroting wat extra geld is uitgetrokken voor zaken die aan het dierenwelzijn raken. Zo stond al in het regeerakkoord dat er gespreid over 2 jaar 200 miljoen euro wordt uitgetrokken voor een warme sanering in de varkenshouderij. Dat wordt herhaald in de landbouwbegroting voor 2019, maar ook hier geldt weer dat de verdere invulling van de besteding van dit bedrag met de betrokken partijen nog nader zal worden uitgewerkt.

Bezuinigingen afgelopen jaren

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) krijgt vanaf 2019 jaarlijks € 5 mln. (en eenmalig € 4 mln) extra, onder andere om het toezicht op dierenwelzijn aan te scherpen. Extra toezicht is onder meer in het veetransport en bij enkele kleinere slachterijen hard nodig, maar het aanvullend gereserveerde bedrag valt in het niet bij de tientallen miljoenen euro's die de NVWA de afgelopen jaren heeft moeten bezuinigen. Voor transitie van wetenschappelijk onderzoek zonder gebruik van proefdieren trekt het Ministerie van Landbouw in 2019 € 1 miljoen uit.

Innovaties en dierenwelzijn

Met de genoemde bedragen lijkt de toebedeling van extra gelden voor dierenwelzijn wel op. De bestaande budgetten gerelateerd aan dierenwelzijn moeten wat de Dierenbescherming betreft, worden ingezet om innovaties en voorlopers op het vlak van het verder verbeteren van het dierenwelzijn, te stimuleren.

Of de ambities op het vlak van dierenwelzijn door het kabinet worden omgezet in daadwerkelijke uitvoering werd deze week dus wederom niet duidelijk. Na een jaar Rutte III en twee Prinsjesdagen verder begint de tijd te dringen en blijft één cruciale vraag hangen: waar staat dit kabinet werkelijk voor als het gaat om dierenwelzijn?