Provincie Noord-Brabant steunt diervriendelijkere aanpak ganzenoverlast

De Provincie Noord-Brabant heeft moties goedgekeurd die gunstig uitpakken om de ganzenoverlast op een diervriendelijkere manier te kunnen bestrijden. De Dierenbescherming, die bij de Provinciale en Gedeputeerden Statenleden flink heeft aangedrongen op een diervriendelijkere aanpak, is blij met deze successen.
Provincie Noord-Brabant steunt diervriendelijkere aanpak ganzenoverlast

Verbreding Faunabeheereenheden

Zo komen er werkgroepen met Provinciale Statenleden die zich gaan bezighouden met het inbedden van diervriendelijkere alternatieven en wordt de samenstelling van de Faunabeheereenheden verbreed met organisaties die primair tot doel hebben om de fauna te beschermen. Ook is afgesproken dat niet het aantal dieren (aantalsreductie), maar schadepreventie leidend moet zijn bij het opstellen van beleid en verordeningen.

Grauwe gans


Ganzenbeheerplannen

De komende maanden worden per werkgebied de ganzenbeheerplannen opgesteld. Daarin worden de voorstellen meegenomen die ingediend zijn door de Dierenbescherming. Janneke van Kessel, lobbyist bij de Dierenbescherming, heeft tijdens een themabijeenkomst van de Provincale Staten deze voorstellen gepresenteerd:

  • Maak met de Faunabeheereenheid, gemeenten en waterschappen, naast de bestaande afspraken voor de overwinterende ganzen, ook afspraken over ganzengebieden voor ganzen die hier jaarrond verblijven;
  • Zorg voor een serie structurele maatregelen die ganzen ontmoedigen om zich in bepaalde gebieden op te houden door deze onaantrekkelijk te maken. Zo zouden grondgebruikers effectieve verjagingsapparaten moeten kunnen aanschaffen (zoals lasers) en zouden boeren gestimuleerd moeten worden om voor ganzen onaantrekkelijke gewassen te telen (zoals olifantsgras);
  • Investeer, met behulp van stimuleringssubsidies voor duurzame landbouw, in onderzoek en ontwikkeling van veelbelovende diervriendelijkere alternatieven;
  • Help de Faunabeheereenheid bij het opzetten van een vrijwilligersnetwerk dat diervriendelijker faunabeheer wil uitvoeren.

De verwachting is dat de ganzenbeheerplannen begin april 2017 gereed zijn. De Dierenbescherming hoopt dat goed voorbeeld goed doet volgen en meer provincies op deze wijze straks te werk gaan.