Reactie Dierenbescherming op ontwerpen Omgevingsvisie en –verordening Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft een ontwerp ‘Omgevingsvisie en Omgevingverordening’ ter inzage gelegd. In de teksten over veehouderij wordt dierenwelzijn meermaals als randvoorwaarde genoemd. Maar een duidelijke visie en heldere criteria ontbreken.
Reactie Dierenbescherming op ontwerpen Omgevingsvisie en –verordening Gelderland

Recentelijk heeft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland een ontwerp ‘Omgevingsvisie en Omgevingverordening’ ter inzage gelegd. Hierin wordt het te voeren ruimtelijke ordeningsbeleid in de provincie uiteengezet. In de teksten over veehouderij wordt dierenwelzijn meermaals als randvoorwaarde genoemd. Maar een duidelijke visie op dit onderwerp en heldere criteria voor hoe hier als provincie en gemeenten een bijdrage aan te leveren ontbreken.

De Dierenbescherming maakte van de gelegenheid gebruik om haar zienswijzen op dierenwelzijn in de veehouderij met het college te delen en stuurde een brief waarin zij er op aandringt de ontwerpen aan te houden en eerst een visie op dierenwelzijn te ontwikkelen.

Dierenwelzijnsvisie
In de brief die de Dierenbescherming op 1 juli aan het college heeft gestuurd, geeft zij onder meer aan dat dierenwelzijn in het Omgevingsbeleid nog niet is uitgewerkt. Ze stelt daarom voor om de vaststelling van de visie en verordening uit te stellen totdat dit wel is gebeurd. De Dierenbescherming doet vervolgens een aantal voorstellen voor de uitwerking van deze dierenwelzijnsvisie. Om te voorkomen dat dierenwelzijn alleen aan de orde komt als een veehouderijbedrijf voor ver- of nieuwbouw een omgevingsvergunning aanvraagt, stelt zij voor om een ‘Periodieke Keuring Veehouderij’ in de Omgevingsvisie op te nemen. Zo kan worden gezorgd dat veehouderijbedrijven, net als bij de APK voor auto’s, qua duurzaamheid - en daarmee dierenwelzijn - bij de tijd blijven.

Versterkende tekstvoorstellen
Op onderdelen als ‘ambitie en rol van de provincie’, ‘grondgebonden landbouw’ en ‘geen mega melkvee- of vleesveestallen toestaan’ uit de ontwerpstukken, doet de Dierenbescherming een aantal verduidelijkende en versterkende tekstvoorstellen. De organisatie spreekt de hoop uit dat het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland haar voorstellen overneemt en biedt aan om haar zienswijzen nader toe te lichten.

U kunt de brief met de volledige reactie van de Dierenbescherming hier teruglezen.