Uitspraak rechtszaak Damherten Zuid-Holland over 6 Weken

De Rechtbank van Zuid-Holland doet over 6 weken uitspraak in de zaak die door de Dierenbescherming is aangespannen tegen de provincie Zuid-Holland voor het verlenen van een ontheffing voor afschot van duizenden damherten in het zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), De Blink en Boswachterij Noordwijk. Dit maakte de rechter bekend na afloop van de zitting over de zaak op donderdag 20 oktober jl. Wij zijn fel tegenstander van grootschalig afschot en zijn van mening dat de ontheffing onterecht is verleend.

De ontheffing is verleend omdat de beheerders en grondbezitters van de gebieden van mening zijn dat er teveel damherten in het gebied leven. De dieren zouden een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid en schade veroorzaken aan de flora en fauna in de gebieden. Tijdens de zitting heeft onze advocaat er nog eens op gewezen dat de rol van de provincie verder dient te gaan dan het marginaal beoordelen van de faunabeheerplannen. Ze moeten volgens de wet rekening houden met de vele belangen die er spelen. Ze kunnen dus niet alleen uitgaan van de belangen van de opstellers van het plan. Dit lijkt wel het geval te zijn waardoor het belang van de dieren ondervertegenwoordigd blijft


Afschieten damherten is verboden

Ook hebben we tijdens de zitting nog eens heel duidelijk aangegeven dat het afschieten van damherten in Nederland verboden is. Een ontheffing mag alleen verleend worden als hier voldoende aantoonbare, in de wet beschreven redenen voor zijn en als er geen andere werkende alternatieven voor het voorkomen van eventuele schade of ongelukken beschikbaar zijn. Volgens ons wordt er in dit geval niet aan deze voorwaarden voldaan en moet de ontheffing dus worden ingetrokken. Het is nu aan de rechter om te bepalen of de Dierenbescherming of de provincie gelijk heeft.

Onze visie op de damherten

Begin dit jaar heeft de Dierenbescherming haar kijk op de zaak nog eens uiteengezet in de zienswijze 'Geef damherten de ruimte'. Hierin gaan we in op de meest gebruikte argumenten voor het afschieten van deze dieren en hoe het volgens ons anders kan en anders moet.

Hoger beroep ingesteld tegen afschot damherten in Noord-Holland

De Dierenbescherming is eerder ook in beroep gegaan tegen de provincie Noord-Holland over dit onderwerp. Op 30 augustus heeft de rechter ons beroep helaas ongegrond verklaart. Uiteraard zijn we het daar niet mee eens en hebben we hoger beroep aangetekend.

Lees ook: Dossier Damherten.