Weinig verrassingen in Landbouw- en Natuurbegroting

De Dierenbescherming heeft met interesse kennis genomen van de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting van het Ministerie van Economische Zaken. Het overheidsbeleid ten aanzien van dierenwelzijn is belegd bij dit Ministerie. Erg verrast door de voornemens zijn we niet. Veel toekomstig beleid was bij ons al bekend.
Gastblogger

Door: Gastblogger

Weinig verrassingen in Landbouw- en Natuurbegroting

Als Algemene doelstelling streeft het Ministerie naar een internationaal toonaangevende, concurrerende, sociaal verantwoorde, veilige en dier- en milieuvriendelijke agro-, visserij- en voedselketens. Vooral dat diervriendelijke spreekt ons natuurlijk erg aan, en we zijn benieuwd hoe men de uitvoering voor ogen heeft. Plannen zijn mooi, maar het komt uiteraard altijd aan op de uitvoering in de praktijk. Daar zal de Dierenbescherming scherp op blijven. Het Ministerie is in ieder geval voornemens om het dierenwelzijn goed te borgen, en dat lijkt ons een mooie eerste stap.

Bevordering en verbetering dierenwelzijn

De overheid zal streven naar verbetering van dierenwelzijn, onder andere door inzet op vermindering van ingrepen, stimuleren van een maatschappelijk geaccepteerde fokkerij en het tegengaan van impulsaankopen. Daarnaast richt de overheid zich op de bevordering en verbetering van dierenwelzijn door verdere uitvoering te geven aan eerder aangekondigd beleid, zoals vroegtijdige signalering en vermindering van mishandeling en verwaarlozing en het verbeteren brandveiligheid van veestallen. Belangrijke zaken waar de Dierenbescherming al jaren extra aandacht voor vraagt.

Er komt een vergunningenstelsel voor dierproeven. Tevens beleven we de oprichting van de Centrale Commissie Dierproeven en het Nationaal Comité ter bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Een goede ontwikkeling wat ons betreft.

Dierenwelzijn leeft in maatschappij

In 2014 is de nieuwe Rijksnatuurvisie gepresenteerd. Deze markeert een omslag in het natuurbeleid. Het Rijk zorgt voor een stevige basis voor natuur met investeringen in een effectieve wetgeving, het combineren van natuur met andere maatschappelijke opgaven, meer ruimte voor natuurlijke processen en een lerend kennisnetwerk waar andere overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemingen toegang toe hebben. Deze basis vormt het fundament waarop maatschappelijke initiatieven rond natuur van burgers, bedrijven, organisaties en andere overheden kunnen voortbouwen. We zijn in gespannen afwachting van de parlementaire behandeling van de nieuwe Wet Natuurbescherming. Die zal heel erg bepalend worden voor de toekomst. Als Dierenbescherming hebben we ons steentje bijgedragen aan de totstandkoming van deze wet door het geven van advies en het aandragen van punten die om verbetering vragen.

Wat ons wel zorgen blijft baren is het onverkort blijven inzetten op het topsectorenbeleid. We hebben uiteraard begrip voor het weer economisch gezond maken en houden van de Nederlandse economie, echter dierenwelzijn speelt hierin niet of nauwelijks een rol. Laat dierenwelzijn nou net een onderwerp zijn wat meer en meer leeft in de maatschappij. Rekening mee houden dus!