Organisatie

Dierenopvangcentrum Breda e.o. verzorgt jaarlijks de opvang en (her)plaatsing van ongeveer 700 honden en 1300 katten voor de regio Zuid. Daarnaast vangt het centrum jaarlijks ongeveer 1500 andere dieren, zoals konijnen, knaagdieren, reptielen, vogels en egels, tijdelijk op. Het dierenopvangcentrum verzorgt ook de opvang van kittens. Jaarlijks worden er ongeveer 400 kittens opgenomen in gastgezinnen en geplaatst bij een nieuw baasje. Het dierenopvangcentrum Breda heeft ook een dierenambulance die 7 dagen in de week, 24 uur per dag rijdt voor gewonde en in nood verkerende dieren. Het dierenopvangcentrum is een zelfstandige stichting die gelieerd is aan de Dierenbescherming.

Werkgebied

Het dierenopvangcentrum, inclusief de dierenambulance, is werkzaam voor de volgende gemeenten:
• Alphen/Chaam
• Breda
• Dongen
• Drimmelen
• Etten-Leur
• Geertruidenberg
• Gilze en Rijen
• Oosterhout
• Zundert

Team

Het team van het dierenopvangcentrum bestaat uit een kleine kern van beroepskrachten en een grote groep vrijwilligers (ongeveer 300 personen). Deze mensen zetten zich samen zeven dagen per week in voor dieren. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Dieren verzorgen; 
• Medicijnen geven; 
• Verblijven schoonmaken; 
• Transport van dieren; 
• Katten socialiseren; 
• Honden uitlaten;
• Gedragsonderzoek dieren; 
• Bemiddeling dieren; 
• Nazorg bij geplaatste dieren.

Euthanasiebeleid

De Dierenbescherming voert geen euthanasie uit op dieren, tenzij vastgesteld wordt dat het in het kader van dierenwelzijn en mensenwelzijn, onvermijdelijk is. De Dierenbescherming beschikt over een professioneel euthanasieprotocol. In een voorkomend geval wordt nauwgezet volgens dit protocol gehandeld. Het protocol is op aanvraag per e-mail beschikbaar. Vermeld in de aanvraag je naam- en adresgegevens.


Jaarverslag 2016

Organisatie en structuur

Dierenasiel Breda en omstreken komt al meer dan 80 jaar op voor zwerf- en afstandsdieren in een groot gebied in en rond Breda. Het dierenasiel is gevestigd aan de Oude Baan 60 in Breda. Het werkgebied bestaat uit negen gemeentes, te weten Breda, Alphen-Chaam, Dongen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Drimmelen, Oosterhout en Zundert. Stichting Dierenasiel Breda e.o. is opgericht in 1928 en is gelieerd aan de Dierenbescherming. Dit betekent dat de stichting voldoet aan de strenge richtlijnen van de Dierenbescherming, waarbij het dierenwelzijn voorop staat. Het bestuur werd in 2016 uitgebreid met een nieuwe penningmeester. De voormalige penningmeester ruilde haar functie in voor algemeen bestuurslid. Eind 2016 bestond het bestuur uit vijf bestuursleden, waaronder een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee algemeen bestuursleden. Het bestuur vergaderde iedere zes weken met de asielmanager.

Doelstelling en missie
Het dierenasiel vangt dieren op die zwerven, gewond zijn of waarvoor de eigenaar niet meer kan of wil zorgen. Alle dieren worden liefdevol opgevangen, verzorgd en medisch onderzocht. Voor honden en katten wordt actief gezocht naar een nieuw baasje. Alle andere dieren, zoals konijnen, knaagdieren, reptielen, vogels, egels, hoefdieren, e.d. worden indien mogelijk na de eerste zorg overgebracht naar gespecialiseerde opvang. Voor het transport van gewonde en verdwaalde dieren heeft het dierenasiel de beschikking over een dierenambulance. De dierenambulance is 24 uur per dag, zeven dagen per week paraat en rukte ruim 3.200 keer per jaar uit om een dier te redden.

Personeel
Gemiddeld genomen was er in 2016 9fte in dienst. We hebben enkele oproepkrachten kunnen aanstellen om in drukke periodes ondersteuning te bieden. Daarnaast is er een coördinator dierenambulance aangesteld om de dienstverlening van de ambulance te professionaliseren. Er is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het Keurmerk Diervervoer. De verwachting is dat dit keurmerk najaar 2017 wordt behaald.

Dieren

 • Katten:

Binnengekomen : 1229
Asiel verlaten : 1228
Geplaatste katten : 797

 • Honden: 

Binnengekomen : 600
Asiel verlaten : 592
Geplaatste honden : 110

 • Opvang overige dieren : 1800 


Doordat meer dieren gechipt zijn, kunnen we vaker en sneller de dieren met hun baasjes herenigen. Het aantal geplaatste dieren zien we teruglopen. Bij de katten kunnen we nog niet aangeven wat de oorzaak hiervan is. De honden die in onze opvang verblijven zijn steeds vaker moeilijk tot zeer moeilijk plaatsbaar zijn. Dit probleem doet zich voor bij alle asielen in ons land. Om de dieren uiteindelijk toch te plaatsen, zullen we vaker en langer met de honden moeten trainen. Uiteraard maakt dit het verblijf van de dieren duurder. De dierenambulance rijdt voor alle dieren in nood die te vervoeren zijn met onze transportmiddelen. De eerste opvang wordt door ons geregeld, tenzij het mogelijk is om het dier direct naar de gespecialiseerde opvang te brengen. De inheemse dieren kunnen we onderbrengen bij Vogelrevalidatiecentrum Zundert, maar voor veel huisdieren is het een hele puzzel om een opvang te vinden. Soms zijn we genoodzaakt om zelf een nieuw baasje te zoeken, omdat er geen opvang voor de betreffende diersoort bestaat. Een voorbeeld hiervan zijn de geiten, hangbuikzwijnen en kippen die wij het afgelopen jaar hebben opgevangen. In 2016 hebben wij ruim 35% meer dieren vervoerd. Enerzijds blijken burgers ons beter te vinden, anderzijds zijn we beter bereikbaar en sneller ter plaatse. In 2016 werd er ook weer gebruik gemaakt van de diensten van Dierenkliniek Rijen. Twee dagen per week was een dierenarts op locatie actief voor eenvoudige behandelingen en medische controle. Voor operaties werden de dieren vervoerd naar de dierenkliniek in Rijen.

Vrijwilligers
Het opvangcentrum kan niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. Er waren gemiddeld ongeveer 225 vrijwilligers actief op diverse terreinen:

 • Verzorging van dieren: 85; 
 • Dierenambulance: 25; 
 • Pleeggezinnen voor kittens: 70; 
 • Nazorg voor onderzoek na plaatsing: 35; 
 • Voorlichting, PR en fondswerving: 10. 


De vrijwilligers ontvangen veelal geen onkostenvergoeding. De vrijwilligers van de dierenambulance ontvangen voor nachtdiensten en diensten op feestdagen wel een kleine vergoeding. Als blijk van waardering werd in de zomer een feestelijke avond met eten georganiseerd. Daarnaast ontving iedere vrijwilliger een leuke kerstattentie.

Voorlichting en PR
Er wordt door beroepskrachten en vrijwilligers veel tijd besteed aan het bijhouden van de website en Facebook. De plaatsbare dieren worden via social media onder de aandacht gebracht en vanuit het hele land komen mensen een bezoek brengen aan onze asieldieren. Dagelijks berichten wij over het wel en wee bij onze opvang via Facebook. In 2016 passeerden we de grens van 5000 volgers van onze pagina. Korte berichten worden wekelijks geplaatst in huis-aan-huisbladen en ook zijn we iedere zaterdag met het dier van de week te beluisteren op de radio. In 2016 hebben wij ook allerlei evenementen georganiseerd dan wel hieraan deelgenomen, zoals de opendag, de singelloop, de kerstmarkt en diverse braderieën.

Financiën
Van negen gemeentes ontvangen wij jaarlijks een bijdrage voor het uitvoeren van de wettelijke taak, te weten de opvang van zwerfdieren voor 14 dagen. Deze bijdragen zijn onvoldoende om ons werk uit te voeren. De dieren zitten gemiddeld 60 dagen in de opvang en daarnaast vangen wij ook afstandsdieren op. In 2016 zijn we gestart met gesprekken met de gemeentes om de jaarlijkse bijdragen te verhogen. We hopen dat we hier vanaf 2018 op kunnen rekenen. Fondswerving is en blijft van groot belang voor het voortbestaan van onze organisatie. De fondswerving wordt uitgevoerd door vrijwilligers en de manager. De belangrijkste bronnen zijn:

 • Nalatenschappen en legaten;
 • Donaties van de vrienden van de stichting;
 • Sponsoring in natura; 
 • Fondsen met dierenwelzijn als doelstelling;
 • Collecte. 


Nieuwe ontwikkelingen
In 2016 zijn er verschillende nieuwe projecten opgezet. Zo hebben wij met behulp van financiële steun van het fonds ’t Waardige Dier een operatiekamer op het asiel kunnen inrichten. Vanaf begin 2017 zullen diverse operaties op locatie worden uitgevoerd. Enerzijds reduceert dit de kosten en anderzijds hoeven de dieren niet meer vervoerd te worden, wat stress-reducerend is. Voor de honden hebben we dit jaar de speelweides verder kunnen renoveren. Alle speelweides zijn nu voorzien van tegels en zand en leuke speeltoestellen. Daarnaast zijn er omheiningen aangebracht waar de honden elkaar minder zien en rustiger zijn. We zijn gestart met een samenwerking met Dutch Cell Dogs. Deze organisatie traint met asielhonden in gevangenissen en TBS-klinieken. Als proef hebben een zestal honden een trainingsprogramma van acht weken doorlopen bij TBS-kliniek Den Heijacker. De resultaten mochten er zijn. Voor de gedetineerden en onze honden bleek het een groot succes. Alle honden hebben daarna een goed baasje gevonden.

Vanaf september huurt uitvaartcentrum Majesta bij ons een klein deel van het pand. Eigenaren van gestorven dieren kunnen hier afscheid nemen, waarna de dieren in Roosendaal worden gecremeerd. Voor ons als asiel levert deze samenwerking inkomsten op, die we goed kunnen gebruiken. Ook zijn we in september gestart met een pension voor honden en katten. De belangrijkste reden is dat we capaciteit over hebben en de extra inkomsten goed kunnen gebruiken. Daarnaast bieden wij eigenaren van moeilijke honden de mogelijkheid om hun hond in het pension te plaatsen. Veel reguliere pensions zijn niet bereid of in staat om deze honden op te vangen. Vooral in de drukke periodes worden honden, die niet sociaal zijn naar andere honden, geweerd.