An­ne­ke Kui­per 25 jaar ver­bon­den aan de GH School Aals­meer

An­ne­ke Kui­per 25 jaar ver­bon­den aan de GH School Aals­meer

Op het zon­over­go­ten ter­ras voor de Ge­hoor­za­me Huis­hond­school in Aals­meer, vier­den we af­ge­lo­pen za­ter­dag het 25 ja­rig ju­bi­le­um van co­ör­di­na­tor An­ne­ke Kui­per. In het bij­zijn van het he­le team werd An­ne­ke lof toe­ge­kend voor al het werk dat zij ver­zet heeft voor de hon­den­school.

An­ne­ke be­gon in 1995 op de GH School als cur­sist met haar hond Dazz­le en la­ter in het jaar met Du­s­hi. Het jaar er­op werd zij ge­vraagd om trai­ner te wor­den. An­ne­ke start­te en­thou­si­ast met de op­lei­ding, maar he­laas bleek al snel dat reu­ma en les­ge­ven op een 'slecht' veld geen goe­de com­bi­na­tie was. Om toch als vrij­wil­li­ger een bij­dra­ge te kun­nen le­ve­ren is An­ne­ke de in­schrij­vin­gen en be­ta­lin­gen van de cur­sis­ten gaan doen op het veld (in een ou­de ca­ra­van). Ook ging An­ne­ke as­sis­te­ren bij de wel­pen­les­sen.

In 2002 kwam An­ne­ke in het be­stuur van de af­de­ling Aals­meer als pen­ning­mees­ter. Na 10 jaar en fu­sies met de af­de­lin­gen Uit­hoorn, De Ron­de Ve­nen en Am­stel­veen leg­de An­ne­ke het pen­ning­mees­ter neer. Wel bleef zij in het be­stuur van de hon­den­school. In 2015 gin­gen de af­de­lin­gen van de DB op in de 4 re­gi­o's en ver­dwe­nen de lo­ca­tie­be­stu­ren. An­ne­ke bleef ad­mi­ni­stra­tie­ve klus­sen voor de hon­den­school doen en in 2018 werd zij duo-co­ör­di­na­tor. Van­af 2019 ver­vult zij de­ze func­tie so­lo.

An­ne­ke heeft de af­ge­lo­pen 25 jaar haar ver­schil­len­de func­ties met gro­te toe­wij­ding, be­trok­ken­heid en loy­a­li­teit uit­ge­voerd. Ook als het moei­lijk was en de sfeer grim­mig heeft An­ne­ke zich tot het ui­ter­ste in­ge­zet om de school over­eind te hou­den en de team­le­den ver­bon­den. Haar har­de werk heeft zich uit­be­taald, want de school die een paar jaar ge­le­den nog dreig­de om te val­len, be­staat nog steeds, is het team uit­ge­breid met nieu­we as­pi­ran­ten en is er een trou­we groep cur­sis­ten.

Af­ge­lo­pen za­ter­dag heb­ben we An­ne­ke in het zon­ne­tje ge­zet en haar be­dankt voor 25 jaar in­zet en be­trok­ken­heid. Zij kreeg een oor­kon­de uit­ge­reikt en de DB- ju­bi­le­um­pin. Heel waar­de­vol is de stort­vloed aan mooie en waar­de­ren­de woor­den van de col­le­ga's van An­ne­ke's team. Die heb je in je zak zit­ten An­ne­ke!