Voorwaarden pension

De pensionovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden:

Download de voorwaarden als PDF

Artikel 1-Definities
Dierenpension: Natuurlijke of rechtspersoon die tijdelijke huisvesting en verzorging biedt aan gastdieren. Eigenaar: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met het dierenpension een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan.

Gastdier: het huisdier van een eigenaar, waarvoor een overeenkomst wordt/ is afgesloten.
Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen dierenpension en eigenaar, waarbij het dierenpension zich de afspraak tussen dierenpension en eigenaar om een gastdier voor een bepaalde periode verplicht het gastdier voor een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door eigenaar te betalen prijs.
Reservering: de afspraak tussen dierenpension en eigenaar om een gastdier voor een bepaalde periode huisvesting te verlenen tegen een vastgesteld tarief.
Vaccinatie: de op dat moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen waaraan een eigenaar moet voldoen.

Artikel 2- Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen dierenpension en eigenaar met betrekking tot huisvesting van het gastdier in het dierenpension.

Artikel 3 - Overeenkomst
De eigenaar geeft door het onderbrengen van het gastdier een volmacht aan het dierenpension, die deze volmacht aanneemt om gedurende het verblijf van het gastdier, als een goed pensionhouder te handelen. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de pensionhouder in overleg met de aan het pension verbonden dierenarts besluiten over eventuele behandelingen van het gastdier, tenzij vooraf anders vastgelegd met de eigenaar. De kosten van medische behandelingen en/of medicijnen zijn voor rekening van de eigenaar en dienen bij afhalen van het gastdier te worden voldaan.

Artikel 4 - Reservering en betaling
De reservering, zoals als bedoeld in artikel 1, is pas geldig als het Dierenbeschermingscentrum u een definitieve bevestiging van de reservering heeft doen toekomen. Na het invullen van het reserveringsformulier op de website is de reservering nog niet definitief. Het Dierenbeschermingscentrum dient eerst te controleren of er ruimte is tijdens de door u opgegeven periode. Indien akkoord, ontvangt u een definitieve bevestiging middels e-mail.
De reservering is vervolgens ook pas geldig als 50% van de verschuldigde pensionkosten door het Dierenbeschermingscentrum is ontvangen. U dient deze aanbetaling te voldoen via de Ideallink die u ontvangt nadat uw reservering definitief is bevestigd door het Dierenbeschermingscentrum middels e-mail. Zodra het Dierenbeschermingscentrum de betaling heeft ontvangen, wordt er een pensionplek voor uw dier gereserveerd. De betaling van de resterende pensionkosten dienen te geschieden uiterlijk op het moment dat het gastdier wordt gebracht bij het Dierenbeschermingscentrum.

Artikel 5 - Voorwaarden van plaatsing in het dierenpension
Gastdieren moeten zijn voorzien van alle verplichte vaccinaties en eigenaar moet het vaccinatieboekje kunnen overhandigen bij aanvang van pensionverblijf. Vaccinaties zoals bedoeld in artikel 1 moeten uiterlijk 2 weken voor aanvang van pensionverblijf zijn gegeven en moeten gedurende het gehele verblijf geldig zijn. Indien hier niet aan is voldaan zal er geen restitutie van de borg plaatsvinden.

 • Hond: volledige cocktail + extra vaccinatie tegen kennelhoest
 • Kat: kattenziekte en niesziekte
 • Konijn: myxomatose, VHS en VHS2

Voor knaagdieren is er geen verplichte vaccinatie nodig.

Kosten voortkomend uit schade door het gastdier aan derden toegebracht, door welke oorzaak dan ook, is voor rekening van de eigenaar. Het gastdier moet vrij zijn van vlooien en ontwormd zijn. Indien hier niet aan is voldaan worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht.

Artikel 6 - Verblijf
De aankomst- en vertrekdag worden beide als pensiondag in rekening gebracht. Het later brengen van het gastdier of eerder ophalen van het gastdier dan de afgesproken periode zal niet leiden tot restitutie van de pensionprijs. Bij dieren die op voorschrift van de dierenarts speciaal voer krijgen, dient de eigenaar bij aanvang van het pensionverblijf voor voldoende voer te zorgen voor de volledige periode. De pensionprijs wordt hiervoor niet aangepast. Voor het geven van eigen dieetvoer aan het gastdier worden evenmin extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 7 – Annulering

 • Bij annulering meer dan zes weken voor de eerste pensiondag krijgt u het betaalde bedrag terug na aftrek van € 25,00 administratiekosten.
 • Bij annulering binnen zes weken voor de eerste pensiondag blijft 50% van de totale pensionprijs verschuldigd. De aanbetaling wordt in dit geval niet geretourneerd.

Indien de reden van annulering het overlijden betreft van het gastdier is alleen van € 25,00 administratiekosten verschuldigd. Wel moet er dan een verklaring van de dierenarts of crematorium worden overlegd aan het Dierenbeschermingscentrum.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
Partijen zijn overeengekomen dat het dierenpension ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade/kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen waarbij sprake zou zijn van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van het dierenpension.

Privacyverklaring

Waarom vragen wij naar uw gegevens?
Wij willen graag uw naam en adresgegevens weten, zodat we weten wie u bent en contact met u kunnen opnemen. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor het opmaken en versturen van de factuur. Ook is het prettig als we u kunnen bereiken bij nood. Bij het voldoen van de aanbetaling via Ideal, slaan wij tevens uw IBAN-nummer op. Dit doen wij zodat wij u eenvoudig en snel terug kunnen betalen bij annulering zoals vermeld in artikel 7. Heeft u de gegevens van iemand anders aan ons doorgegeven als noodnummer? Dan zullen wij deze gegevens voor de duur van het verblijf in ons systeem opslaan. Daarna worden deze direct verwijderd.

Legitimatie
Wij vragen u om u te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitsbewijs). Wij noteren het nummer van het legitimatiebewijs. Wij maken geen kopie van het legitimatiebewijs.

Fondsenwerving
Onze instelling is verbonden aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, hierna te noemen: de Dierenbescherming. Voor het werk wat wij doen, zijn wij afhankelijk van giften. De Dierenbescherming voert daarom fondsenwervingsactiviteiten uit. Volgens geldende wet- en regelgeving kunnen wij u eenmalig telefonisch benaderen met de vraag om ons te steunen bij het helpen, redden en beschermen van dieren in nood.

Rechtsgrond
Wij verwerken uw gegevens op grond van deze pensionovereenkomst.

Samenwerking
De Dierenbescherming en de opvanglocaties werken soms samen met andere partijen om onze doelstellingen te bereiken. Dit kunnen telemarketingbureaus zijn, maar ook online dienstverleners. Dit gebeurt enkel in opdracht van de Dierenbescherming en conform de geldende wetten en afspraken. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Wij zullen uw gegevens in dit geval bewaren tot 5 jaar na de datum van de pensionovereenkomst. Na deze 5 jaar verwijderen wij uw gegevens.

Uw rechten als betrokkene
U bent betrokkene volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie en inzage: u kunt op aanvraag inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken en wij kunnen u uitleggen waarom wij dit doen.
 • Recht om vergeten te worden: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien er andere doeleinden zijn waarvoor we rechtmatig uw gegevens verwerken, dan kan het zijn dat we ze voor dat doel nog wel (tijdelijk) verwerken.
 • Recht om te wijzigen: indien wij verkeerde gegevens van u hebben, kunt u deze laten wijzigen.
 • Beperking: als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kunt u dit kenbaar maken. Als dit inderdaad het geval is, dan zullen wij de verwerking binnen redelijke termijn beperken.
 • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens.
 • Overdraagbaarheid: u hebt de mogelijkheid om op aanvraag uw persoonsgegevens over te (laten) dragen.

We streven ernaar om deze rechten te allen tijde te waarborgen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze rechten of heeft u andere vragen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met ons door te bellen naar 088 81 13 000 of een e-mail te sturen naar service@dierenbescherming.nl

Heeft u een klacht op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Klik hier voor onze volledige privacyverklaring

Download de voorwaarden als PDF