Trots: Onze dierenambulance wint tegel voor Walk of Fame Almere!

De af­ge­lo­pen we­ken heb­ben maar liefst 1.974 Al­meer­ders ge­stemd op het mo­ment van 2019 dat ver­eeu­wigd wordt op de 46e te­gel van de Walk of Fa­me. De over­tui­gen­de win­naar zijn wij, Die­ren­am­bu­lan­ce Mid­den Ne­der­land!
Trots: Onze dierenambulance wint tegel voor Walk of Fame Almere!

Walk of Fa­me

De Walk of Fa­me Al­me­re, een rou­te van (nu nog) 45 te­gels in het cen­trum van Al­me­re, ver­telt het ver­haal van Al­me­re. El­ke te­gel be­licht per jaar een be­te­ke­nis­vol­le ge­beur­te­nis, ont­wik­ke­ling of een be­lang­rijk per­soon. Via de QR-co­de op de te­gel is meer ach­ter­grond­in­for­ma­tie te zien over de his­to­rie.

Die­ren­am­bu­lan­ce Mid­den Ne­der­land

Met veel pas­sie en toe­wij­ding zor­gen onze vrij­wil­li­ge me­de­wer­kers van de die­ren­am­bu­lan­ce al ja­ren­lang voor het ver­voer van zie­ke en ge­won­de die­ren in de om­ge­ving van Al­me­re en Zee­wol­de. Naast ver­voer en acu­te die­ren­nood­hulp, ge­ven zij ook voor­lich­ting op scho­len. Van­we­ge het 25 ja­ri­ge be­staan, werd de die­ren­am­bu­lan­ce ge­no­mi­neerd voor de 46e te­gel.

DA Midden Nederland krijgt 46e tegel voor Walk of Fame!

Trots ge­voel

Wan­da de Boer, me­de­wer­ker Dierenambulance Mid­den Ne­der­land: "Toen ik hoor­de dat wij de te­gel ge­won­nen had­den, voel­de ik een enor­me blijd­schap en een trots ge­voel, YES! Ik vind het ge­wel­dig dat er zo­veel men­sen op ons heb­ben ge­stemd, een ech­te blijk van waar­de­ring voor on­ze vrij­wil­li­gers, die zich dag en nacht voor de die­ren in­zet­ten! En ik ben ook heel blij om te mer­ken dat er zo­veel men­sen de die­ren een warm hart toe dra­gen."

Met ei­gen ogen be­won­de­ren?

Wil je de te­gel graag zelf ko­men be­won­de­ren? Dat kan! Op za­ter­dag 12 sep­tem­ber 2020 wordt de Walk of Fa­me uit­ge­breid met de te­gel van on­ze die­ren­am­bu­lan­ce. Voor de ge­schie­de­nis­lief­heb­bers on­der ons: wist je dat je ook een leu­ke rond­lei­ding kunt boe­ken langs al­le te­gels van Walk of Fa­me Al­me­re? Dan ben je he­le­maal op de hoog­te van al­le his­to­rie van 1974 tot nu.