Belgium first, The Netherlands second?

Waar ging het ook al weer om bij de huisdierenlijst (positieflijst)? De bedoeling van het opstellen van een positieflijst was het beperken van risico's voor de mens en het tegengaan van welzijnsaantasting bij dieren. Het idee was dat er een lijst zou komen met diersoorten die door 'eenieder' gehouden mogen worden en een lijst met diersoorten waarvoor aanvullende voorschriften gelden. Dat lijkt simpel. Natuurlijk zullen de meningen verschillen over welke diersoort op welke lijst hoort, maar met behulp van wetenschappelijke informatie en experts kom je daar uit. Zou je denken.

Elly von Jessen

Door: Elly von Jessen Programmamanager Diervriendelijk Ondernemen

Belgium first, The Netherlands second?

Sinds 2015 is er een positieflijst opgesteld en in werking getreden. Dus eigenlijk hebben we er al eentje. Maar dan wel eentje die niet veel effect heeft in de praktijk. Dat komt omdat er toen nog maar weinig diersoorten waren beoordeeld. Veel diersoorten vallen daardoor nu onder een overgangsregeling.

Experts

Ondertussen is er verder gewerkt aan een positieflijst voor alle diersoorten die vermoedelijk in Nederland gehouden worden. Die diersoorten zijn beoordeeld op allerlei criteria die het welzijn van het dier en het risico voor de mens aangaan. De overheid vond de betrokkenheid van stakeholders daarbij belangrijk. Er werd besloten dat het (vele) werk door zes experts zou worden gedaan. De hobbyhouders, de gezelschapsdierensector, stichting AAP en de Dierenbescherming mochten allemaal een expert voordragen. Let wel: voordragen. De overheid koos. De gekozen vier, aangevuld met twee experts uit de wetenschappelijke wereld, konden in de expertcommissie hun expertise vrijelijk toepassen. Een evenwichtige samenstelling zou je denken.

Het traject

De opvattingen van de expertcommissie zijn aangeleverd bij een adviescommissie. De leden van deze commissie zijn niet voorgedragen door belanghebbenden, maar is samengesteld door de overheid. De adviescommissie heeft, op basis van het werk van de expertcommissie, een advies opgesteld voor de staatssecretaris. De staatssecretaris heeft daarna een concept-besluit genomen. Vervolgens kon iedereen die een belang had bij de positieflijst een zienswijze indienen. De verwachting was dat er dan per medio 2017 een goede positieflijst in werking kon treden.

PoolvosDieren als de poolvos moeten langer wachten op huisdierenlijst.

Uitstel

In maart 2017 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven een uitspraak over de onafhankelijkheid van de experts in de expertcommissie. Omdat vier van de zes waren voorgedragen door stakeholders voldeed de samenstelling volgens het College niet aan het criterium van onafhankelijkheid. Dit is een definitief besluit en kan dus niet meer aangevochten worden. De staatssecretaris heeft nu per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij hierdoor gedwongen is de beoordelingsmethode aan te passen. Hij verwacht dat begin 2018 een nieuwe lijst is opgesteld.

Teleurgesteld

De Dierenbescherming is teleurgesteld over de gang van zaken. Opnieuw uitstel (dit is helaas niet de eerste keer) is slecht voor het dierenwelzijn en onduidelijk voor de eigenaren van dieren. Er is al sinds 1992 een parlementaire meerderheid voor een positieflijst. De Dierenbescherming waardeert het feit dat er is gewerkt aan de zo'n lijst, maar hoe kan het dat de methode gevolgd door Economische Zaken juridisch is getoetst, maar dat dit risico niet goed is gewogen?