Dierenbeleid beïnvloeden

De Dierenbescherming lobbyt om dierenwelzijn te verankeren in de wet. We lobbyen op landelijk niveau, maar ook in Europa, bij de provincies en gemeenten.

istock

Lobbywerkzaamheden

iStock

Door goede kaders, voorkom je dierenleed in bijvoorbeeld de vee-industrie en bij dierproeven. Lees hier wat we doen voor huis- en hobbydieren, in het wild levende dieren en dieren in de veehouderij.

De Dierenbescherming werkt aan diervriendelijker wet - en regelgeving en zet zich bij de Eerste en Tweede Kamer en met koepelorganisatie Eurogroup for Animals bij het Europees Parlement en de Europese Commissie in voor de bescherming van dieren.

Via onze regio’s richten we ons evenzogoed op verbetering van regels en beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau. We werken per dossier met andere organisaties als we samen sterker zijn dan alleen.

Lobbywerkzaamheden

 • Inclusieve en gedragen natuur en landbouw in en met de provincie

  De provincie staat voor grote en urgente opgaven op het gebied van natuur en landbouw. Naast het terugdringen van stikstof uit de veehouderij en natuurherstel, zijn er doelen voor biodiversiteit, klimaat, milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn.

  De Dierenbescherming werkt graag - met andere stakeholders - constructief mee aan effectieve oplossingen die maatschappelijk gedragen worden. Daarom bepleit de Dierenbescherming een integrale verduurzaming met afweging van de diverse belangen, waarbij dierenwelzijn niet mag ontbreken. Verschillende belangen hoeven elkaar niet uit te sluiten en kunnen elkaar zelfs versterken. Als belangenbehartiger voor de dieren zet de Dierenbescherming zich in voor win-winoplossingen die ten goede komen aan natuur, milieu, boeren, burgers én dieren. We stelden daarom een visiedocument op dat aanbevelingen bevat voor provinciaal beleid om te komen tot een fauna-inclusieve, biodiverse samenleving en een duurzame, dierwaardige veehouderij.

  Lees ons visiedocument

 • EU en handelsverdragen

  Als onderdeel van het ‘Trade & Animal Welfare Programme’ van onze koepelorganisatie Eurogroup for Animals hebben we ons met succes ingezet om dierenwelzijn hoger op de Brexitagenda te krijgen. Ook schreven we minister Kaag van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking een brief waarin we betoogden waarom ons land het conceptakkoord met Mercosur (groep van Zuid-Amerikaanse landen) niet moet goedkeuren. Dit handelsverdrag roept veel weerstand op vanwege effecten op dieren, milieu en klimaat. Denk aan grootschalige productie van soja en kappen en platbranden van regenwoud. Inmiddels is het verdrag wat op de lange baan geschoven. Een aantal landen, waaronder Nederland, heeft aangegeven dat het echt anders moet voordat het goedgekeurd kan worden.

 • Evaluatie van de ‘Wet dieren’

  In 2020 is in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook de evaluatie van de ‘Wet dieren’ (2013) uitgevoerd; met afstand de belangrijkste Nederlandse wetgeving als het gaat om gezelschaps-, hobby- en landbouwdieren. De Dierenbescherming is op meerdere momenten betrokken geweest bij de evaluatie, waarbij we véél en belangrijke verbeterpunten hebben benoemd. Want het kan en moét beter. Deze kritiek werd breder gedeeld, en is duidelijk terug te lezen in het eindrapport. Bijvoorbeeld het niet altijd verklaarbare verschil in beschermingsniveau tussen dieren, het werken met ‘open normen’ (lees: weinig concreet, moeilijk handhaafbaar) en vaak is het onduidelijk of en hoe het belang van dieren volwaardig wordt meegewogen. Na de verkiezingen bespreekt de Tweede Kamer de evaluatie met de minister van LNV. Wij blijven ons er natuurlijk voor inzetten dat daadwerkelijk werk wordt gemaakt van verbeteringen in de wettelijke bescherming van gehouden dieren.

 • Tweede Kamerverkiezingen

  In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 leverden wij drie ‘one-pagers’ met onze speerpunten: het ‘Deltaplan Veehouderij’, de wettelijke plicht om katten te chippen – en daarmee de zwerfkattenproblematiek aan te pakken – én het afschaffen van de zogeheten ‘wildlijst’ die jagen voor het plezier nog steeds mogelijk maakt. Ook maakten we een ‘Prinsjesdagpamflet’, waarin we lieten zien dat aan tenminste drie belangrijke beloften de afgelopen vier jaar geen uitvoering is gegeven; de invoering van het houdverbod, aanpak van slachthuisproblematiek en de invoering van een positieflijst van – om te beginnen – zoogdieren die mogen worden gehouden als huisdier. Deze aanpak bleek te werken. Zo’n beetje kamerbreed spraken Tweede Kamerleden hun ongenoegen uit over het uitblijven van voortgang op het onderwerp dierenwelzijn. Er is wat dat betreft duidelijk hernieuwde energie gegenereerd om meer aandacht te besteden aan dierenwelzijn in de Tweede Kamer

 • Eindelijk, een hudverbod

  De Dierenbescherming heeft er jaren voor geknokt, vaak aandacht voor gevraagd, zelfs enquêtes georganiseerd om de politiek te overtuigen dat er brede steun is voor een zelfstandig houdverbod voor dierenmishandelaars. Dit wetsvoorstel biedt niet alleen een rechter de mogelijkheid om dierenmishandelaars strenger te straffen en dierenleed te voorkomen, maar geeft de overheid ook een duidelijk signaal af dat zij mishandeling en verwaarlozing van dieren onacceptabel vindt.

  Lees meer

Wat wij doen voor:

Voor dierenwelzijn in de wet

Wij lobbyen om dierenwelzijn te verankeren in de wet. Door goede kaders, voorkom je immers dierenleed in bijvoorbeeld de vee-industrie en bij dierproeven. We lobbyen op landelijk niveau, maar ook in Europa, bij de provincies en gemeenten.

Alle dossiers

Steun ons

Samen dierenleed voorkomen

Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend!

Gift van € 10
Gift van € 25
Gift van € 50
Ander bedrag