In het wild levende dieren

Wilde dieren komen in Nederland geregeld in de problemen. De Dierenbescherming pleit voor een diervriendelijkere omgang met wilde dieren, maar zoekt ook actief naar diervriendelijke maatregelen

istock

Diervriendelijkere aanpak bij 'overlast'

Doden van wilde dieren is niet alleen wreed, het is ook nog eens dweilen met de kraan open. De vrijgekomen ruimte binnen de groep dieren wordt al snel opgevuld als de omstandigheden niet aangepast worden. Dat lekkere gras blijft ganzen aantrekken en als er geen goed hek geplaatst wordt, huppelen nieuwe konijnen weer vrolijk rond waar ze niet gewenst zijn. Er zijn steeds meer maatregelen waarvan is aangetoond dat ze wel werken. Lees hier meer over welke aanpak de Dierenbescherming bepleit.

Wilde dieren in Nederland komen geregeld in de problemen doordat ons land meer en meer is aangepast aan menselijke behoeftes. Leefgebieden zijn verkleind of in kwaliteit achteruitgegaan. Dieren moeten zodoende van het ene naar het andere gebied trekken om voedsel te zoeken. Ze vormen daarbij soms een gevaar voor de verkeersveiligheid of kiezen een verkeerde plek uit om een maaltje bij elkaar te scharrelen. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt dan doodschieten.

Jagen op wilde dieren

In Nederland zijn zo’n 28.000 jagers met een jachtvergunning. Die schieten niet alleen dieren in het kader van schadebestrijding en populatiebeheer, maar ze doen ook aan plezierjacht. Op wilde dieren in Nederland - zoals de fazant, wilde eend, houtduif, konijn en haas - mag volgens de wet zomaar gejaagd worden. Een schotwond is echter niet altijd (direct) dodelijk, waardoor de dieren lange tijd lijden.

Onnodig dierenleed

Ook door hengelsport en visserij komen jaarlijks veel dieren op gruwelijke wijze om. Ze leven vaak nog een tijdje door aan boord van een schip, om daarna zonder verdoving te worden gedood. Verder wordt er veel onnodig dierenleed veroorzaakt in en om het huis: denk aan het bestrijden van bijvoorbeeld muizen, ratten en mollen. Voor al deze dieren geldt dat ze vaak een pijnlijke dood sterven.

Wat de Dierenbescherming doet

De regels rondom wilde dieren zijn vrij complex, maar in dit schema hebben wij grof weergegeven wie wat bepaalt rondom jacht, schadebestrijding en het beheer van wilde dieren én aangegeven wat de Dierenbescherming wil bereiken bij deze (overheid)instanties.
Bij de landelijke overheid pleiten we voor een natuurwetgeving die ruimte geeft aan in het wild levende dieren en voor diervriendelijke(re) maatregelen bij conflicten tussen mensen en wilde dieren. Wij vinden dat dieren niet vrij bejaagbaar mogen zijn en dat de wildlijst en de vrijstellingslijst moeten verdwijnen.

Bij de provincies, die nadere regels opstellen voor het doden van dieren in het kader van beheer en schadebestrijding, dringen we aan op diervriendelijkere aanpak bij schade en overlast. Zo ontvingen de gekozen kandidaten na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 het visiedocument Omgang wilde dieren in de provincie. Tevens nemen we zitting in een aantal faunabeheereenheden waarmee we proberen de uitvoering van het faunabeheer te beïnvloeden.

Gemeenten kunnen ook kiezen voor een diervriendelijke(re) aanpak van dieren die in het wild leven. Bijvoorbeeld door jacht en hengelsport in hun gemeente niet toe te staan. Dit is een van de aanbevelingen die is opgenomen in onze Nota Aanbevelingen Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid die wij aanbieden aan gemeenten.

Vanzelfsprekend strijden we daarnaast voor verbeteringen bij andere partijen zoals voor minder invasieve vangst- en dodingsmethoden in de visserij en een alternatieve aanpak voor het voorkomen van overlast door gravende dieren in waterkeringen bij waterschappen.

Diervriendelijke maatregelen

We pleiten niet alleen voor een diervriendelijkere omgang met wilde dieren, maar gaan ook actief op zoek naar diervriendelijke maatregelen. De zoektocht naar nieuwe maatregelen doen we soms samen met wetenschappers, andere dierenwelzijnsorganisaties of pioniers uit bijvoorbeeld de visserijsector. Een maatregel kan zijn het plaatsen van een hek of slimme inrichting van het landschap, zodat de ene plek aantrekkelijker is voor dieren dan de andere.

Hulp aan wilde dieren in nood

Hoewel we in principe vinden dat wilde dieren zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten, bieden we (soms met partnerorganisaties) wel hulp als wilde dieren in nood komen. Opvang moet wat ons betreft altijd gericht zijn op herstel en het terugzetten in de natuur. En wanneer lijden uitzichtloos is, moet euthanasie worden toegepast. Kom je een wild dier tegen in nood, bel dan het centrale meldnummer 144. Wanneer je een jong dier aantreft, kun je dit beter niet direct oppakken, maar eerst even afwachten of de moeder in de buurt is.

Wat kan jij doen?

Ook in jouw eigen omgeving kan je veel doen. Je kan bijvoorbeeld je tuin of balkon zo inrichten dat vogels en egels zich er thuis voelen. Of de overlast van muizen en ratten beperken door geen etensresten op straat te gooien en afval alleen aan te bieden wanneer dit toegestaan is. Verder kan je, tijdens de verkiezingen, stemmen op een partij die kiest voor een diervriendelijkere aanpak. Bekijk hier het stemgedrag van diverse politieke partijen in de Eerste Kamer m.b.t. het afschaffen van de vrij bejaagbare diersoorten en in de Tweede Kamer m.b.t. het verruimen van de jacht op vossen.

Wat wij doen voor:

Voor dierenwelzijn in de wet

Wij lobbyen om dierenwelzijn te verankeren in de wet. Door goede kaders, voorkom je immers dierenleed in bijvoorbeeld de vee-industrie en bij dierproeven. We lobbyen op landelijk niveau, maar ook in Europa, bij de provincies en gemeenten.

Lees alle dossiers