Onderzoek- en beleidspublicaties

Over wilde dieren in Nederland

De Dierenbescherming adviseert graag over een diervriendelijkere aanpak bij mens-dierconflicten. Met behulp van onderzoek- en beleidspublicaties in de vorm van rapporten en infographics laten we zien waarom een andere aanpak nodig is, wat de mogelijkheden zijn en tonen we aan dat een duurzame en diervriendelijkere oplossing loont.

Beleidsadviezen Dierenbescherming

 • Bescherm de natuur, stop de plezierjacht
  Jagen op dieren voor het plezier verstoort de natuur en maakt dat toch al kwetsbare soorten nog harder achteruitgaan. Toch bestaat er nog steeds een ‘plezierjachtlijst’ (officieel de wildlijst). Op deze lijst staan diersoorten die jagers zonder aantoonbare schade of overlast mogen afschieten. Hiervan worden er jaarlijks tijdens het jachtseizoen honderdduizenden gedood. Niemand die vooraf de aantallen controleert en weet hoeveel dieren de hobbyjager precies doodt. Ondertussen nemen populaties in rap tempo af. Voorgangers die ooit op deze lijst stonden, laten zien dat een plek op deze lijst garant staat voor een slechte toekomst. Hierover meer in dit rapport.
 • Muskusrat: Op alternatieve wijze schade voorkomen
  De LCCM (Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding) heeft een aantal onderzoeken laten uitvoeren om te bepalen of doden met de huidige intensiteit nodig is en of mogelijke alternatieven aanwezig zijn.
 • De Oostvaardersplassen: Achtergrond en visie Dierenbescherming op de grote grazers
  De Dierenbescherming is van oordeel dat rust, goed afgewogen reactief afschot van dieren die uitzichtloos lijden en gebiedsuitbreiding voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen noodzakelijk is.
  Laatste update: 08 april 2018.
 • Weidevogels en predatiebeheer in Fryslân
  Weidevogels zoals grutto, kievit, wulp en tureluur gaan al jarenlang achteruit in aantal1. Dit is grotendeels te wijten aan slechte broedresultaten, die het gevolg zijn van met name intensivering van de landbouw. Denk daarbij aan waterstandverlaging, vroeg maaien, afname van gewasdiversiteit en hogere gewasdichtheid: zaken die nadelig zijn voor de overleving van legsels en kuikens. Door deze knelpunten te verbeteren kunnen we weidevogels en natuurlijke roofdieren met rust laten.
 • Hoefdieren in Gelderland
  Op uitnodiging van de provincie Gelderland heeft de Dierenbescherming, voorafgaande aan een consultatieronde over hoefdieren in Gelderland, een standpunten/visiedocument opgesteld. De organisatie redeneert hierbij vanuit het dierenwelzijnsoogpunt.
 • Aanbevelingen Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor dieren binnen hun grenzen en veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren. Om die redenen is het van belang dat de gemeente in haar beleid aandacht besteedt aan dierenwelzijn en een diervriendelijk beleid opstelt, bij voorkeur in de vorm van een nota Dierenwelzijn. Om hierbij te helpen, heeft de Dierenbescherming deze nota met aanbevelingen voor gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld.
 • Aanbevelingen Provinciaal Dierenwelzijnsbeleid
  In deze nota wordt een uitwerking gegeven van het beleid en de visie van de Dierenbescherming ten aanzien van de provinciale overheden. Ook op provinciaal niveau vinden namelijk belangrijke beleidskeuzes plaats die directe en indirecte gevolgen hebben voor dieren. Veel besluiten en handelingen van de provincie zijn van invloed op het welzijn van met name in het wild levende dieren en dieren in de veehouderij. Om die reden is het van belang dat de provincie in haar beleid aandacht besteedt aan dierenwelzijn en een diervriendelijk beleid opstelt, bij voorkeur in de vorm van een nota of visie dierenwelzijn. Deze nota met aanbevelingen voor provinciaal dierenwelzijnsbeleid kan daarbij helpen.
 • Zienswijze: Vossenbestrijding met kunstlicht
  De Dierenbescherming is er überhaupt niet van overtuigd dat het doden van één predatorsoort, in dit geval de vos, zal bijdragen aan het beschermen van weidevogels, Freilandkippen en korhoenders.
 • Literatuur overzicht: Effect afschot en dieet verwilderde katten
 • Zienswijze: Geef damherten de ruimte
  De Dierenbescherming wil de damherten zoveel mogelijk rust en ruimte geven binnen de grenzen van het Nationaal Park en de Amsterdamse Waterleidingduinen.
 • Wilde zwijnen in Noord-Brabant
  In het belang van het dier ziet de Dierenbescherming graag dat wilde zwijnen zich mogen vestigen in geschikte gebied in Noord-Brabant. Daarnaast ziet zij graag dat jacht binnen deze leefgebieden op wilde zwijnen tot een minimum beperkt is. Tot slot ziet zij graag dat de Provincie hierin faciliteert door
  leefgebieden aan te wijzen en preventieve maatregelen toe te passen om schade buiten de leefgebieden te beperken.
 • Leidraad verminderen aanrijdingen reeën
  De leidraad is een hulpmiddel om tot een goed afgewogen en effectieve aanpak te komen en is toegestuurd aan partijen die betrokken zijn bij het voorkomen van aanrijdingen met wilde dieren zoals faunabeheereenheden en provincies. Opgesteld door een samenwerkingsverband van de Dierenbescherming, LandschappenNL, Vereniging Het Reewild, Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging.

Extern onderzoek in opdracht van de Dierenbescherming

Studentenonderzoek in opdracht van de Dierenbescherming