Wolven in Nederland

De wolf is terug en daar zijn we blij mee! De kroon op het werk van vele jaren natuur beschermen. Sinds 1900 waren ze niet meer in Nederland gezien en dat was een gemis, want wolven zorgen voor meer balans in de natuur.

Lees ook: Leren samenleven met de wolf

Grote grazers en wilde zwijnen moeten weer op hun tellen passen. Dat wordt wennen voor ze, lange tijd hebben ze geen natuurlijke vijanden gehad. Het klinkt misschien gek, maar die zijn wel heel belangrijk. De aanwezigheid van wolven zorgt er namelijk voor dat hoefdieren plekken tijdelijk vermijden. Hierdoor verlaagt de begrazingsdruk waardoor er een gevarieerder en natuurlijker landschap ontstaat. Iets waar wij in Nederland naar snakken, want de natuur en biodiversiteit zijn nog lang niet hersteld.

Hoeveel wolven zijn er in Nederland?

Hoeveel wolven er nu in Nederland zijn, is niet exact bekend, maar uit DNA-analyses kan opgemaakt worden dat er eind 2019 tot juli 2020 in elk geval 11 individuen in Nederland bivakkeren.

Preventieve maatregelen veehouders

Hoewel een meerderheid van de Nederlanders de wolf welkom heet, is het wel even wennen. Vooral veehouders hebben al meerdere malen de schrik van hun leven gehad tijdens de controlerondes van hun schapen. Hoewel wolven met name reeën (55% van het dieet), edelherten (22%) en wild zwijn (17%) eten, komt het, zeker bij alleen rondzwervende wolven, voor dat ze schapen 'pakken' (1%). Er zijn diverse maatregelen die het vee kunnen beschermen tegen wolvenaanvallen. Het elektrisch uitrasteren en ’s nachts de schapen binnen zetten is het meest effectief (zie preventiekit wolf). Dat geldt ook voor hobbyveehouderijdieren. In Nederland worden professionele schapenhouders in diverse provincies ondersteund bij de aanschaf (Gelderland, Drenthe, Noord-Brabant) en het plaatsen van rasters (door vrijwilligers van wolf fencing). In geval schapen toch gedood worden en dit via DNA-testen bevestigd is, krijgt de veehouder een schadevergoeding via BIJ12-faunazaken.

Wat als je een wolf tegenkomt?

Als je als recreant een wolf tegenkomt, is het van belang het dier te respecteren en langzaam afstand te nemen. Komt het dier toch dichterbij, begin dan luid te praten en maak zwaaibewegingen met je armen (maak jezelf groot). Loop wolven nooit achterna en voer ze niet! Lijn je hond altijd aan in natuurgebieden. Niet alleen voorkom je daarmee een conflict met wolven en je hond, ook help je daarmee de dieren in de natuur, doordat ze niet onnodig opgejaagd en verstoord worden.

wolven

Wolven en de natuur

In Nederland wordt veel gejaagd op grote hoefdieren door jagers. Dit gebeurt in het belang van de verkeersveiligheid, maar ook om overbegrazing of het extreem omwoelen van de bodem (wild zwijn) in natuurgebieden tegen te gaan. Bij aanwezigheid van wolven zal een deel van de jacht door hen overgenomen worden. Bovendien zorgt hun aanwezigheid er ook voor dat hoefdieren plekken tijdelijk vermijden. Hierdoor verlaagt zoals genoemd de begrazingsdruk wat bij kan dragen aan een betere biodiversiteit. Dit moet volgens Europese afspraken herstellen, maar vooralsnog is slechts de achteruitgang gestopt.

Meer over het gedrag van de wolf

Wolven leven in roedels en het dominante paar krijgt meestal elk jaar een nestje jongen. De jongvolwassendieren verlaten op een gegeven moment de roedel en gaan op zoek naar een eigen territorium. Gevestigde roedels, die de rust en ruimte krijgen om effectief te jagen met de groep op natuurlijk wild, eten dan ook voornamelijk grote hoefdieren. In bijna heel Nederland zijn er voldoende grote hoefdieren. Het gaat dan met name om reeën, maar ook op een heel aantal plekken edelherten, wilde zwijnen en damherten.

Wat vindt de Dierenbescherming?

Wolven zijn welkom en kiezen zelf hun leefgebied uit. Het samenleven met deze dieren wordt mogelijk gemaakt door voorlichting aan burgers en veehouders. De overheid faciliteert het samenleven met de wolf door natuurgebieden te behouden en verbinden en veehouders te ondersteunen in de inzet van elektrische rasters.

Wat doet de Dierenbescherming?

De Dierenbescherming lobbyt bij de provincies en het ministerie voor ondersteuning van veehouders bij de inzet van preventieve maatregelen en meer onderzoek naar het verder ontwikkelen van innovatieve werende middelen. We geven voorlichting aan het publiek en andere stakeholders.

Wat kun jij doen voor wolven?

Ook jij kunt een steentje bijdragen door:

  • ons en onze acties voor diervriendelijke maatregelen die het mogelijk maken om samen met de wolf te leven, te steunen;
  • bij verkiezingen op politieke partijen te stemmen die in hun programma de wolf willen blijven beschermen en de maatregelen die dat mogelijk maken en conflicten met vee voorkomen, steunen.

Meer info

Deze website biedt meer informatie over de wolf in Nederland.