Bezwaar tegen afschot gezonde edelherten

De Dierenbescherming tekent bezwaar aan bij de Provincie Flevoland tegen het afschieten van honderden gezonde edelherten in de Oostvaardersplassen. De provincie besloot hiertoe na een advies van de Commissie van Geel om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen drastisch terug te brengen. De Dierenbescherming ziet echter geen acute reden om op deze hardhandige manier in te grijpen. Gezonde dieren moeten in onze visie nooit worden afgeschoten. Onacceptabel leed moet uiteraard worden voorkomen. Dat kan door dieren tijdig uit hun lijden te verlossen.

Bezwaar tegen afschot gezonde edelherten

Reactief versus proactief beheer

De edelherten in de Oostvaardersplassen zijn in het wild levende dieren die zoveel mogelijk met rust gelaten moeten worden, met ruimte en vrijheid om hun natuurlijk gedrag te uiten. Ze leven in groepsstructuren en hebben zich door natuurlijke selectie aangepast aan het gebied waarin ze leven. Bij het vroeg-reactief beheer is er respect voor deze natuurlijke processen. Alleen wanneer duidelijk is dat een zwak dier niet zal overleven en lijdt, wordt ingegrepen door het te schieten. Nadeel van het reactief beheer is dat de dieren, doordat de draagkracht van een gebied bereikt wordt, in extreme weersomstandigheden te maken krijgen met honger en ongerief.Bij proactief beheer wordt op voorhand vastgesteld hoeveel dieren er in een gebied kunnen leven. Het teveel aan dieren wordt, meestal in het najaar, afgeschoten. Daarbij wordt geen rekening gehouden met groepsverbanden of natuurlijke selectie. Nadeel van deze vorm van beheer is bovendien dat er versnelde voortplanting optreedt, waardoor jaarlijks een hoog percentage van de populatie moet worden afgeschoten om de populatie stabiel te houden.

Konikpaarden

Wat de Konikpaarden betreft, kan de Dierenbescherming accepteren dat de dieren worden verplaatst en dat ze het lot van de slacht bespaard blijft. Voorwaarde is dat het vangen en transporteren voldoende diervriendelijk gedaan wordt en dat er gegarandeerd toezicht is geregeld op de uitvoering. Dit toezicht kan het best bij de NVWA liggen.


Respect voor de dieren

Het is in de Oostvaardersplassen misgegaan, omdat het natuurgebied als onvoldoende doordacht concept is neergezet en uitgevoerd. Hierdoor heeft het natuurgebied nooit de kans gekregen zich goed te ontwikkelen. Ondanks herhaaldelijke pleidooien, onder andere van de Dierenbescherming, is het niet verbonden met andere natuurgebieden. Wij vinden daarom dat de problemen nu met veel respect voor de dieren moeten worden opgelost. Dat vraagt tijd en een aanhoudende inspanning van de direct verantwoordelijke partijen om via vroeg reactief beheer tot de nieuwe situatie te komen, waarin uiteindelijk aan minder dieren een acceptabele en passende omgeving kan worden geboden.