Boeren komen niet met structurele oplossing stikstofprobleem

Opnieuw is gebleken dat plannen om uit de stikstofimpasse te komen vooral gaan over de korte termijn. Vandaag presenteerden dertien boerenbelangenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, hun ideeën. De Dierenbescherming vindt dat op zich positief, omdat nu eens niet met de beschuldigende vinger naar anderen wordt gewezen, maar blijft benadrukken dat de enige uitweg gezocht moet worden in natuurinclusieve landbouw die rekening houdt met het welzijn van dieren.
Boeren komen niet met structurele oplossing stikstofprobleem

De plannen van de boerenorganisaties komen voor een deel overeen met de eerder voorgestelde maatregelen van de overheid. Het gaat dan om een stoppersregeling en warme sanering varkenshouderij. Daarnaast is een oplossing die wordt voorgesteld en op korte termijn genomen kan worden het meer beweiden van melkvee. De mest en urine van de dieren wordt dan nauwelijks of minder vermengd. Als dieren op stal staan is dat wel het geval. Pas dan ontstaat ammoniak die kan neerslaan in natuurgebieden én die zorgt voor een slechter stalklimaat. Wij zijn groot voorstander van weidegang, niet in de laatste plaats omdat dat ook goed is voor het welzijn van de koe.

Weidegang voor melkkoeien in de strijd tegen stikstof
Daarnaast is een oplossing die wordt voorgesteld en op korte termijn genomen kan worden het meer beweiden van melkvee

Robuustere dieren nodig

Boeren vinden dat minder eiwit in het voer een goede maatregel kan zijn, maar volgens ons mag dit niet ten koste gaan van het welzijn van de koe. Robuustere dieren, die langer leven en een lagere eiwitbehoefte hebben, komen helaas niet terug in het plan. Meer integrale oplossingen dan vandaag voorgesteld hebben meer tijd nodig, maar hiermee moet wel een start worden gemaakt, vindt de Dierenbescherming. Er moet dus niet alleen naar reductie van stikstof worden gekeken, maar zeker ook naar verbeterd dierenwelzijn als doel van een integrale verduurzaming van de landbouwsector en met name de veehouderij in Nederland. Grondgebonden veehouderij, een maatregel die wél genoemd wordt in het plan, is daar een goed voorbeeld van, net als het scheiden en direct afvoeren van mest en urine.

Onbespreekbaar

De inzet van de Dierenbescherming is duidelijk: natuurinclusieve landbouw met aandacht voor dierenwelzijn. Opnieuw de status van Natura2000-gebieden bekijken, lees: niet meer beschermen, is volstrekt onbespreekbaar. Er moet gekeken worden naar het versneld verplaatsen of beëindigen van veehouderij-activiteiten in de buurt van natuurgebieden. Met alleen het inzetten op techniek kom je er volgens ons niet. Vooral nu blijkt, zoals bij het gebruik van luchtwassers, dat de resultaten daarvan kunnen tegenvallen, maar zeker ook omdat het opsluiten van dieren ten koste zal blijven gaan van hun welzijn.