Damherten: andere maatregelen werken wel

In de discussie rond het afschieten van damherten in de duinen van Noord- en Zuid-Holland beargumenteren voorstanders dat andere maatregelen niet werken. Ze bedoelen daarmee de maatregelen waarbij met behulp van bijvoorbeeld hekken, rasters of wildsignaleringssystemen schade aan gewassen en risico's voor het verkeer worden tegengegaan. Sinds de toepassing van dergelijke maatregelen rond de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) in 2012 is gebleken dat het tegendeel waar is.

Minder aanrijdingen met damherten

In het faunabeheerplan 2016 - 2020 valt te lezen dat na het plaatsen van rasters aan de oostzijde van de AWD het aantal aanrijdingen aan die kant is afgenomen. Voordat het hek in 2012 werd geplaatst, waren er 14 aanrijdingen in een jaar. In 2013 was dat aantal teruggelopen tot 4 en in 2014 en 2015 waren het er in totaal nog maar 2. De conclusie is dat de rasters effectief zijn en dat de kans op aanrijdingen vele malen groter is op plaatsen waar ze niet staan. De Dierenbescherming vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de provincies zo’n effectieve maatregel, die vele dieren- en mensenlevens kan sparen, niet toepassen.


Landbouwschade nihil

Ook schade aan omliggende landbouwgebieden is sinds het toepassen van maatregelen in de AWD sterk verminderd. Het faunabeheerplan meldt: "De laatste twee jaar is de getaxeerde schade sterk afgenomen en zelfs (bijna) nihil". Ook hier blijkt dus duidelijk dat er effectieve maatregelen toe te passen zijn waarbij het afschieten van de dieren niet nodig is.

Hekken versnipperen gebied niet

Ondanks de effectiviteit van hekken, voeren grondeigenaren het bezwaar aan dat ze de natuur versnipperen. Worden de hekken niet opengesteld voor kleinere dieren en zijn er geen veilige verbindingen voor grotere dieren, dan klopt dit inderdaad. Goede mogelijkheden zijn echter ruimschoots voorhanden en worden al in de praktijk toegepast. Voorbeelden zijn te vinden langs de snelwegen op de Veluwe en de provinciale weg in Overijssel. Hier zijn kleinere doorgangen voor dassen en vossen in de hekken en gemakkelijke, veilige en redelijk goedkope oversteekplekken voor dieren van alle formaten.

Damherten doden is verboden

Volgens de flora- en faunawet is het doden van dieren slechts toegestaan indien er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is. Uit bovenstaande blijkt echter dat die er wel zijn. Dat deze oplossingen moeite en geld kosten en misschien niet door iedereen worden gewaardeerd, is een hele andere discussie. Op dit moment heeft de Dierenbescherming rechtszaken lopen tegen de provincies Zuid- en Noord-Holland voor het verlenen van ontheffingen voor het afschieten van duizenden gezonde damherten in de duingebieden. In de zaak tegen Noord-Holland verwachten we over ongeveer vier weken de uitspraak.