De melk wordt duur betaald

Bij het lezen van de titel van dit blog zal je waarschijnlijk denken: “Voor een dierenbeschermer haalt hij makkelijk de diersoorten door elkaar”. Niets is minder waar; met opzet pas ik dit aloude spreekwoord aan, met het oog op de deze week aangenomen Wet verantwoorde groei melkveehouderij (melkveewet), die bepaalt dat de melkquotering per april 2015 wordt afgeschaft.
Gastblogger

Door: Gastblogger

De melk wordt duur betaald

Deze productiebeperkende maatregel is jaren geleden in het leven geroepen om te voorkomen dat er boterbergen en melkplassen zouden bestaan. Een erg dure manier van voorraadbeheer! Op dit moment is er wereldwijd een groeiende vraag naar zuivel met kansen voor het bedrijfsleven, en de tijdgeest (vrije marktgedachte) heeft het niet zo op met allerlei productiebeperkende maatregelen. Kortom, de melkquotering gaat verdwijnen.


Einde quotun: gevolgen dierenwelzijn

Eén van de gevolgen van het loslaten van de melkquotering laat zich raden: er zal een intensiveringsslag naar voorbeeld van de andere vormen van dierhouderij gaan plaatsvinden. In de praktijk zal dit uitdraaien op veel meer koeien die binnen op een bedrijf gehouden worden en een afnemende kans dat deze dieren ooit nog een grasspriet in de wei gaan zien. Voor het welzijn van de koe is het in de ogen van de Dierenbescherming essentieel dat zij een flink deel van het jaar in haar natuurlijke habitat te vinden is.

Grondgebondenheid

Veel Kamerleden zijn dat gelukkig met ons eens. Tijdens de beraadslagingen kwam dit ook naar voren als belangrijkste punt. "Meer koeien, dan ook meer grond waarop ze kunnen weiden", was de politieke opinie. Niet voor niets wordt er al in de aanhef van de Wet gesproken over een ‘verantwoorde’ groei. Het kan en mag niet zo zijn dat de Hollandse koe uit het landschap verdwijnt. Het aanvankelijke Wetsvoorstel zou daar te veel gelegenheid toe geven. Grondgebondenheid is hier het steekwoord. De Wet is weliswaar aangenomen, maar de Staatssecretaris zal nog met een nader voorstel komen hoe de grondgebondenheid, en daarmee de mate van extensiviteit, geborgd zal worden. Mocht deze grondgebondenheid te weinig inhouden, dan dreigt het gevaar dat de melk vanuit de dierenwelzijnsgedachte duur betaald wordt.

De Dierenbescherming zal de politiek hierop blijven aanspreken. Bij de Kamerleden zal er op worden aangedrongen niet eerder akkoord te gaan met het voorstel dan dat voldoende weidegang in de toekomst gegarandeerd is.