Diervriendelijkere beheermethoden ganzen nog nauwelijks toegepast

Als het gaat om het terugdringen van schade en overlast door ganzen, wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van diervriendelijkere alternatieven voor afschot en vergassen. Dit blijkt uit het onderzoek "How scientific knowledge of geese-friendly methods to reduce geese damage in the Netherlands can be better implemented in policies and management plans", opgesteld door Sonia van Wijk in opdracht van de Dierenbescherming. Dit terwijl er wetenschappelijk bewezen effectieve alternatieve methoden beschikbaar zijn. De Dierenbescherming roept provincies op om de regie te pakken en een plan te maken om tot een duurzame en diervriendelijkere aanpak te komen.

Diervriendelijkere beheermethoden ganzen nog nauwelijks toegepastElk jaar worden in Nederland zeker een kwart miljoen ganzen gedood omdat ze schade en overlast (kunnen) veroorzaken. Er wordt voor deze methode gekozen omdat dit gezien wordt als snelle en effectieve oplossing. Wij vinden dat het diervriendelijker kan en moet. We baseren ons daarbij onder andere op beschikbare wetenschappelijke kennis. Bij ons rees dan ook de vraag in hoeverre deze kennis ook door beleidsmakers gebruikt wordt. Het onderzoek is hier duidelijk over. Provincies maken er bij het opstellen van hun beleid op dit gebied nauwelijks gebruik van. Faunabeheereenheden, die de uitvoering van het ganzenbeheer coördineren doen dit wel in hun plannen, maar dan vooral om de effectiviteit van alternatieve methoden in twijfel te trekken. Dit doen zij met argumenten als: het verplaatst het probleem naar de buurman, hogere kosten, weinig kansen om de gewenste aantal te bereiken en opkomst van andere problemen.

Beter gecoördineerd ganzen verjagen

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat geraadpleegde onderzoekers het organiseren van betere coördinatie van het ganzenbeheer als het belangrijkste punt zien om het te verbeteren. Dit zou provinciegrensoverschrijdend moeten gebeuren, ganzen houden immers geen rekening met deze grenzen. De onderzoekster raadt op basis van de kennis uit de literatuur een pilot met een gecoördineerde aanpak, van verjaging en rustgebieden in zomer en winter in een provincie, aan.

In 3 stappen naar een diervriendelijker ganzenbeheer

Op basis van haar onderzoek heeft Van Wijk een aantal adviezen in haar rapport opgenomen. Haar adviezen richting provincies hebben wij samengevat in een aanbeveling die in drie stappen leidt tot een effectieve diervriendelijker ganzenbeheer.

  1. Neem de regie en maak een plan
  2. Plaats rasters rondom broedgebieden
  3. Zorg voor een betaald verjagingsteam en voldoende rustgebieden