Eerlijke kansen voor complexe honden

De Hondenbescherming publiceerde deze week een rapport over zogenaamde hoog-risico honden. In het rapport 'Hoog-risico honden, een bijtend probleem?' wordt ingegaan op de rol van de eigenaar. Terecht, want aan het houden van grote sterke honden kleven nu eenmaal meer risico’s. Verder wordt er gesteld dat veel van deze honden in asielen zitten en dat ze vrijwel niet herplaatsbaar zijn. Veel problemen kunnen volgens ons voorkomen worden als de eigenaar zijn verantwoordelijkheid pakt en goed voorbereid de hond de juiste zorg geeft. Komt een dier toch in een opvang terecht, dan moet het apart beoordeeld, geresocialiseerd, of getraind worden. We roepen het Rijk en gemeenten op om een landelijk expertisecentrum voor de opvang en training van complexe honden op te zetten.

Eerlijke kansen voor complexe honden

Dat er naar verhouding veel complexe honden, ook wel hoog-risicohonden genoemd, in dierenasielen zitten heeft niet zozeer te maken met een toeloop van deze honden, maar meer met een terugloop van het aantal honden van andere rassen. De veranderde samenstelling van het soort honden dat we opvangen vraagt om andere zorg en training, maar lang niet al deze honden hebben een hoog-risico profiel. Helaas maakt de sterk negatieve beeldvorming het zeker lastig om een nieuwe eigenaar te vinden. Op enkele uitzonderingen na verblijven ze gemiddeld zo'n 10 dagen langer in de opvang dan andere honden. Het is dan echter niet zo dat veel van deze dieren uiteindelijk geëuthanaseerd worden, dit percentage is bij ons al jaren vrij stabiel.

Dat het op een goede manier opvangen, verzorgen, trainen en plaatsen van complexe honden veel kennis en kunde vraagt mag duidelijk zijn. We dringen er dan ook al enige tijd bij het Rijk en gemeenten op aan om een landelijk expertisecentrum voor de opvang en training van complexe honden op te zetten.

Expertise

Dat het op een goede manier opvangen, verzorgen, trainen en plaatsen van complexe honden veel kennis en kunde vraagt mag duidelijk zijn. Ondanks hun allerbeste inspanningen worden onze medewerkers daarbij nu nog te vaak overvraagd. Het Ministerie van LNV en gemeenten werken wel aan maatregelen om bijtincidenten te voorkomen, maar honden in de dierenasielen maakten daar nog geen onderdeel van uit. In december 2018 diende D66 met steun van het CDA een motie in waarin gevraagd wordt om de mogelijkheden te onderzoeken om in Nederland te komen tot een 'multidisciplinair landelijk expertisecentrum voor de opvang en training van complexe honden'. Deze motie werd aangenomen. Hierdoor is het nu wel zeker dat er naar het idee van dit expertisecentrum gekeken gaat worden. Het belang van dit onderzoek wordt door het rapport van de Hondenbescherming nog eens onderstreept en daar zijn we blij mee. Elke hond verdient een dierwaardig leven en een eerlijke kans bij problemen.

Chipregistratie

Verder zouden we graag zien dat honden met een achtergrond van verwaarlozing en mishandeling, maar ook waarvan bekend is dat ze agressief gedrag hebben laten zien, via de chipregistratie steeds herkenbaar blijven. Voor het dierenasiel, maar ook voor een eigenaar die de hond bijvoorbeeld via Marktplaats koopt. Op deze manier kunnen voorzorgsmaatregelen genomen worden om het risico van nieuwe problemen voor hond en omgeving zo klein mogelijk te houden. We denken dat het goed is als minister Schouten uit laat zoeken hoe dit zou kunnen binnen het landelijke registratiesysteem van honden van het Rijk en het meldsysteem voor bijtincidenten dat er voor gemeenten komt.