Faunabeheer: geen dieren doden, maar schade voorkomen

Toen de nieuwe Wet natuurbescherming deze zomer werd aangenomen in de Tweede Kamer, overheerste teleurstelling. De wet was een uitgelezen kans om een einde te maken aan de plezierjacht, maar die kans werd helaas niet gegrepen. We lieten toen al weten te blijven pleiten voor een beter dierenwelzijn, en dat is dus precies wat we doen! Deze week mocht ik als deskundige onze mening geven over de Wet natuurbescherming in de Eerste Kamer.
Femmie Smit

Door: Femmie Smit Programmamanager In het Wild Levende Dieren

Faunabeheer: geen dieren doden, maar schade voorkomen

Overigens kwam niet alleen de Dierenbescherming daar aan bod, ook hoogleraren in natuurwetgeving, jachtdeskundigen, provincies en natuurorganisaties. Het leverde een heerlijk schouwspel op. De Eerste Kamerleden waren oprecht geïnteresseerd in ieders inbreng en stelden goede vragen. Zo ook aan mij. Of wij als Dierenbescherming mee willen besturen in een orgaan dat plannen maakt om dieren af te schieten ter voorkoming van (landbouw)schade? Het antwoord daarop is: nee, zeker niet!

Schadebestrijding dient écht anders geregeld te worden in de Wet natuurbescherming. Allereerst zouden dieren niet meer bejaagd mogen worden voor de lol. De jachtlijst terugbrengen naar nul dieren dus! Datzelfde geldt voor de vrijstellingslijsten, waarop dieren staan die vrij bejaagbaar zijn omdat ze te allen tijde schadelijk zouden kunnen zijn. Ook deze lijst moet naar nul. Daarnaast behoren diervriendelijke maatregelen een plek te krijgen in de faunabeheerplannen.

Kansloos

Als aan deze eisen is voldaan in de basiswetgeving, willen wij als Dierenbescherming overwegen om mee te besturen in de zogeheten faunabeheereenheden en daar advies geven over diervriendelijke alternatieven die overlast door wilde dieren kunnen beperken. Deze alternatieven zijn kansloos zolang de dieren vogelvrij zijn en de faunabeheerplannen worden opgesteld om de noodzaak van afschot te onderbouwen.

Betere basisbescherming

Dus, Eerste Kamer, doe alles wat binnen uw mogelijkheden ligt om de dieren een betere basisbescherming te geven. Geef de staatssecretaris zo nodig het 'huiswerk' mee om deze wet op het punt jachtbeheer en schadebestrijding over te doen. Dan praten wij daarna als Dierenbescherming graag mee over de verdere inrichting van het faunabeheer. Een beheer dat is gericht op het voorkomen van schade en niet op het doden van dieren.