Legt nieuwe Wet Natuurbescherming jagen echt aan banden?

De Dierenbescherming vraagt zich wel af of deze wet ervoor zorgt dat plezierjacht werkelijk aan banden gelegd wordt. Staatssecretaris Dijksma vertelt vandaag in dagblad Trouw trots over haar nieuwe Wet Natuurbescherming.
Legt nieuwe Wet Natuurbescherming jagen echt aan banden?

De nieuwe wet zal, nadat de Eerste- en Tweede Kamer er hun akkoord aan hebben gegeven, de huidige Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet vervangen. Het is mooi te lezen dat de Staatssecretaris streeft naar rust in het veld, meer biodiversiteit en erkenning van de intrinsieke waarde van de natuur. De Dierenbescherming gaat de voorgestelde wet de komende tijd goed bestuderen.

'Afschotplan'

In het artikel vertelt Dijksma dat ze jacht op konijnen, hazen, wilde eenden, houtduiven en fazanten lastiger wil maken door hier regels aan te verbinden. Jagers moeten een 'afschotplan' indienen bij de provincie en die moet dit eerst goedkeuren voordat er gejaagd mag worden. De staatssecretaris noemt "populaties beheren of schade aan de natuur voorkomen" als redenen voor deze jacht .

De Dierenbescherming ziet beheer en schadebestrijding als iets fundamenteel anders dan het jagen voor het plezier. Het beheren van dieren en bestrijden van schade kan op allerlei manieren gebeuren, bijvoorbeeld door het effectief inzetten van niet dodende alternatieven. De vraag is of deze diervriendelijkere alternatieven ook onderdeel uit gaan maken van het ‘afschotplan’, zodat provincies straks het doden van dieren voor het plezier ook werkelijk aan banden kunnen leggen. Daarnaast ziet de Dierenbescherming het liefst dat de lijst met vrij bejaagbare soorten naar nul wordt teruggebracht.

Afschieten zwerfkatten

Daarnaast gaat de Dierenbescherming de nieuwe wet goed bekijken om antwoord te krijgen op vragen die in het artikel niet aan de orde komen. Hoe is bijvoorbeeld het dierenwelzijn gewaarborgd in de natuurgebieden waar straks de provincies het voor het zeggen krijgen, en wat gaat de 'vergroening' van de agrarische sector voor de dieren op en rondom deze gebieden betekenen? Komen er mogelijkheden om het afschieten van zwerfkatten te verbieden? Wordt het gebruik van middelen om dieren te vangen en te doden goed (beter dan nu) geregeld? Worden maatschappelijke (dierenwelzijns-)organisaties voortaan wél betrokken bij het opstellen en aanvullen van het faunabeleid?

Op het eerste gezicht ziet de Dierenbescherming punten die een verbetering lijken te zijn op een eerder voorstel van de voorganger van mevrouw Dijksma, Henk Bleker, maar nadere bestudering van het voorstel moet uitwijzen hoeveel beter.