Let op dierenwelzijn bij aanpak stikstof!

Het zoeken naar quick wins is begrijpelijk, maar op de lange termijn onvoldoende om de natuur te beschermen. Dat concludeert de Dierenbescherming in reactie op de vandaag door het kabinet gepresenteerde maatregelen om de stikstofuitstoot op korte termijn terug te dringen. Bedoeling is vooral om de woningbouw weer vlot te trekken, maar de Dierenbescherming benadrukt dat de kortetermijnmaatregelen geen negatief effect moeten hebben op dierenwelzijn.
Let op dierenwelzijn bij aanpak stikstof!
Het kabinet wil bijvoorbeeld een andere samenstelling van het veevoer. Eerder werd het toevoegen van enzymen aan veevoer als voorbeeld hiervan genoemd. Het is onbekend wat dit met het dierenwelzijn doet. Een mogelijke ‘bijwerking’ van betere eiwitvertering is namelijk een hogere productie per dier, wat het welzijn niet ten goede komt. Dit moet dus eerst onderzocht worden.

Ook een mogelijke optie om beschermde natuur in Nederland, de zogeheten Natura 2000-gebieden, een andere status te geven of te verplaatsen opdat stikstofnormen soepeler kunnen worden toegepast, is voor de Dierenbescherming onbespreekbaar. De kwetsbare natuur in Nederland en de dieren die daarin leven staan al veel te veel onder druk. De Dierenbescherming vindt dat men af moet blijven van de natuur en deze juist moet versterken en verbinden.

Mogelijke oplossingen

De Dierenbescherming pleit voor een integrale aanpak voor de langere termijn, waarbij wordt gewerkt aan oplossingen die tot win-win, in plaats van win-verliessituaties leiden. Eerder gaven we in een brief aan de Tweede Kamer en provincies al mogelijke oplossingen, die naast stikstofreductie ook een beter dierenwelzijn tot gevolg hebben.Een aantal hiervan, zoals meer weidegang, minder krachtvoer geven en het koelen, drogen of aanzuren van de mest kunnen al op korte termijn genomen worden. Voor de langere termijn kan gedacht worden aan innovatieve stalsystemen waarbij mest en urine direct gescheiden worden. Op die manier wordt ammoniakvorming bij de bron aangepakt. Het kabinet geeft aan op de langere termijn in te zetten op emissiearme landbouw. De Dierenbescherming vindt dat maatregelen om emissie te reduceren gepaard moeten gaan met verbeteringen voor dierenwelzijn en meer natuurinclusieve landbouw.