Maak concreet plan om veehouderij aan te passen

Nu de Tweede Kamer volgende week debatteert over de begroting voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, roept de Dierenbescherming op om met een concreet, ambitieus plan te komen voor een systeemaanpassing in de veehouderij. Het móet duurzamer en dus ook diervriendelijker.

Maak concreet plan om veehouderij aan te passen

De tijd dringt volgens de Dierenbescherming, want inmiddels is dit voorjaar ook wettelijk vastgelegd dat dieren niet langer mogen worden aangepast aan het systeem, maar dat het precies andersom moet. De minister broedt nog altijd op de betekenis en reikwijdte van de gewijzigde wet.

Bekijk het onderzoek

Dieren moeten voldoende ruimte krijgen en natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dat voorkomt welzijnsproblemen en maakt het achterwege laten van lichamelijke ingrepen mogelijk, zo is de redenatie. Niet alleen van de Dierenbescherming, maar ook van veel Nederlanders, blijkt uit een recent opinieonderzoek van Motivaction in opdracht van de Dierenbescherming. Zo vindt meer dan de helft van de Nederlanders (62%) dat het verboden moet worden dat dieren in de veehouderij minder ruimte krijgen dan nodig is voor een goed dierenwelzijn.

Ook via social media, abri’s en het scherm op Centraal Station Den Haag roepen we politici op om dieren weer dieren te laten zijn.

Opvallend is dat mensen die sympathiseren met partijen die wat behoudender in het veehouderijdebat staan vaak wel degelijk voorstander blijken te zijn van welzijnsverbeteringen. Bij CDA en VVD kiest ook de meerderheid voor een verbod op te weinig ruimte (60% resp. 59%). Zes fracties, waarvan de achterban door Motivaction is bevraagd, hebben van de Dierenbescherming een brief gekregen die duidelijk maakt hoe hun achterban denkt over diverse aspecten van een diervriendelijker veehouderij.

Samenleving moet meebetalen

Aanpassingen aan het veehouderijsysteem kosten geld. De helft van de Nederlanders vindt dat de hele samenleving hieraan zou moeten meebetalen. De Dierenbescherming is het hiermee eens, en signaleert dat er momenteel miljarden worden uitgetrokken voor het terugdringen van stikstof- en broeikasgasemissies. “Zorg dat dit geld besteed wordt aan win-winoplossingen, waarmee ook het dierenwelzijn drastisch wordt verbeterd, en niet zoals nu aan veelal single issue beleid waarmee dieren niets opschieten of zelfs benadeeld worden”, aldus de Dierenbescherming in haar brief aan de fracties in de Tweede Kamer.

“In de praktijk zijn al veel goede voorbeelden van dergelijke win-winoplossingen te vinden”, schrijft de organisatie en verwijst daarmee onder meer naar haar eigen visie op de veehouderij als neergelegd in het vorig jaar gepresenteerde Deltaplan Veehouderij. Ook hierin roept de Dierenbescherming op om te werken aan diergericht ontworpen systemen. De aangenomen wetswijziging is een aansporing om dit nu eindelijk te realiseren.


RDA: 'Een dier dient voldoende mogelijkheden te hebben om essentiële natuurlijke gedragingen te vertonen en zijn behoeften te vervullen'.

Niet te negeren advies

Alsof dat niet genoeg is, kwam daar onlangs een niet te negeren advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden bij. Notabene de minister zelf had de Raad gevraagd haar te rapporteren “over de randvoorwaarden voor de veehouderij van de toekomst, waarin het dier een positieve staat van welzijn ervaart”. De Raad, bestaande uit deskundigen uit tal van geledingen van de maatschappij, is minstens zo duidelijk als de gewijzigde wet en de wens van de meeste Nederlanders: de veehouderij is alleen toekomstbestendig als deze ook dierwaardig is. De Raad schrijft in zijn persbericht over het advies: “Dit houdt onder meer in dat veehouders geen fysieke ingrepen meer uitvoeren, zoals staarten couperen of snavels behandelen, behalve als ermee stoppen nadelig is voor het dier. Daarnaast dient een dierwaardige veehouderij in drie basisbehoeften te voorzien: goede voeding, goede omgeving, en goede gezondheid. Bovendien dient een dier voldoende mogelijkheden te hebben om essentiële natuurlijke gedragingen te vertonen en zijn behoeften te vervullen. Ten slotte moet het dier een emotionele toestand kunnen bereiken die het als overwegend positief ervaart”. De Dierenbescherming roept de minister en het volgende kabinet op om deze principes leidend te laten zijn in het plan om de wijzigingen in de Wet dieren uit te voeren.

Voor een diergerichte, duurzame veehouderij

De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Daarom hebben we het Deltaplan Veehouderij opgesteld. Hierin schetsen we hoe een diergerichte, duurzame veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet zien.

Andere berichten over veehouderij