Op weg naar diervriendelijker beheer wilde dieren

In Zuid-Holland zijn twee belangrijke stappen gezet om het beheer van wilde dieren diervriendelijker uit te laten voeren. Zo moet in de toekomst eventuele schade per diersoort worden bijgehouden. Op deze manier wordt duidelijk of beheer wel echt nodig is. Daarnaast moet voortaan gekeken worden of het verspreiden van grotere groepen dieren schade en overlast kan voorkomen. Deze aanpassingen van de provinciale regels volgen op een voorstel van de PVDA die daarmee een advies van de Dierenbescherming volgt.

Helaas is het zo dat ook onder de nieuwe Wet natuurbescherming, die per 1 januari van kracht wordt, een vijftal wilde dieren vrij bejaagd mogen worden. De noodzaak hiervan is echter niet duidelijk. Of, en hoeveel schade en overlast de wilde eend, houtduif, fazant, haas en konijn aanrichten is niet bekend. We zijn daarom blij dat dit nu in de provincie Zuid-Holland per diersoort moet worden vastgelegd. Dit biedt inzicht en leidt er hopelijk toe dat er in de toekomst veel minder of zelfs geen van deze dieren meer afgeschoten hoeven te worden.

Groepen wilde dieren verspreiden

Ook wordt er in veel gevallen ‘beheerd op aantallen’. Dit houdt in dat in een bepaald gebied maar een beperkt aantal wilde dieren, zoals reeën en wilde zwijnen, mogen leven. Worden er meer geteld, dan wordt het ‘teveel’ aan dieren afgeschoten. De tweede nieuwe regel in Zuid-Holland zorgt ervoor dat er nu eerst bekeken moet worden of de verspreiding van de dieren over een groter gebied de eventuele problemen ook kan voorkomen.