Roep om vreedzaam samenleven met wilde dieren

De Dierenbescherming roept in een brief provincies op om beleid te ontwikkelen waardoor duurzaam samenleven met wilde dieren de norm wordt. Aanleiding voor onze brief zijn aanbevelingen die de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) hierover aan provincies heeft gedaan.
Roep om vreedzaam samenleven met wilde dieren

Vreedzaam samenleven lijkt op dit moment nog ver weg. Nu worden er nog steeds veel te veel ‘schadeveroorzakende’ dieren gedood. Een aantal punten uit de MARF-adviezen kunnen bijdragen aan een samenleving waarin wilde dieren meer getolereerd worden. Maar, dan zal dit wel op de juiste manier geïmplementeerd en goed geregisseerd moeten worden.

Goede wettelijke bescherming

We vragen in onze brief om regelgeving eenduidiger op te stellen. Elk dier verdient een goede wettelijke bescherming. Het is niet werkbaar en ethisch niet verantwoord om wilde dieren op verschillende manieren te behandelen. Als men in geval van schade af wil wijken van de beschermde status, moet dit gepaard gaan met een goede onderbouwing van nut en noodzaak. Dat is op dit moment voor veel soorten niet het geval. Zoals voor de haas, fazant en wilde eend die tijdens het jachtseizoen zonder opgave van reden gedood mogen worden, en voor de vos en kraai, die landelijk vrijgesteld zijn.

Als men in geval van schade af wil wijken van de beschermde status, moet dit gepaard gaan met een goede onderbouwing van nut en noodzaak. Dat is op dit moment voor veel soorten niet het geval.

Gebiedsgerichte aanpak

Daarbij is een gebiedsgerichte aanpak essentieel, om zo optimaal gebruik te maken van maatregelen die overlast op een duurzame manier kunnen verminderen. Door een slimme inrichting van het landschap kunnen bijvoorbeeld veel problemen met ganzenworden voorkomen. Ook vinden we dat meer geïnvesteerd moet worden in niet-dodende verjagende en werende alternatievenen dat dierenwelzijn geborgd moet worden door de inzet van professionele faunabeheerders die agrariërs adviseren en helpen bij de inzet van preventieve maatregelen. En dus niet door inzet van vrijwilligers van bijvoorbeeld de jagersvereniging waarvan de grondhouding het doden van dieren is, tenzij er onvoldoende te bejagen valt het jaar daarop.

Beleid ten gunste van de wilde dieren

Kortom zorg als provincie voor helder beleid ten gunste van de wilde dieren en geef de touwtjes niet uit handen.