Strijd voor beter dierenwelzijn in Europa

De Europese dierenwelzijnswetgeving wordt de komende jaren herzien. Dit biedt kansen voor dieren in de vee-industrie. Onze koepelorganisatie Eurogroup for Animalsspant zich enorm in om ervoor te zorgen dat deze nieuwe wetgeving voor de dieren zo gunstig mogelijk uitpakt. Met de campagne en petitie No Animal Left Behind heeft ze alvast een krachtig signaal afgegeven richting Europese Unie. De petitie is onlangs afgesloten met 198,245 handtekeningen.

Strijd voor beter dierenwelzijn in Europa

Position Paper vooruitstrevende landen

Ook Nederland stuurt aan op betere wetgeving en heeft samen met Zweden, Duitsland, Denemarken en België een position paper opgesteld voor de Europese Commissie. Hierin staan punten die in de herziening van de wetgeving volgens hen geregeld zouden moeten worden. De Dierenbescherming staat achter veel van deze punten. Zo steunen de landen bijvoorbeeld de Stop de Kooien actie en pleiten zij onder meer voor een verbod op kooien voor leghennen en kraamboxen waarin zeugen niet vrij rond kunnen lopen.

Betere wetgeving voor alle dieren

Een ander sterk punt is dat er wordt gevraagd om meer diersoort-specifieke dierenwelzijnswetgeving. Op dit moment is er in Europa alleen specifieke wetgeving voor vleeskuikens, leghennen, kalveren en varkens. Voor andere diersoorten zijn er slechts een aantal algemene voorschriften, maar deze zijn onvoldoende om een goed niveau van welzijn te bereiken. Er moet daarom ook specifieke wetgeving komen voor bijvoorbeeld melkkoeien, konijnen, opfokhennen en vissen in aquacultuur.

Belangrijke punten ontbreken

De landen doen in de brief concrete voorstellen voor wat er in de nieuwe EU-wetgeving zou moeten staan. Veel van deze punten onderschrijven wij, zoals lagere bezetting in varkensstallen, het uitfaseren van snavelbehandeling bij leghennen, en groepshuisvesting van kalveren. Echter, er ontbreken ook belangrijke punten, zoals verplicht inzetten op trager groeiende vleeskuikenrassen in plaats van plofkippen, of het stoppen met castreren en staart couperen van varkens en onthoornen van runderen. Ook wordt nergens gesproken over toegang tot een (overdekte) uitloop of weidegang.

Ondanks deze verbeterpunten zijn de Dierenbescherming en Eurogroup for Animals blij dat deze landen zich proactief uitspreken voor betere Europese dierenwelzijnswetgeving. In een persbericht vraagt Eurogroup for Animals de Europese Commissie om de input van deze landen mee te nemen en met ambitieuze voorstellen voor nieuwe wetgeving te komen.

Voor een diergerichte, duurzame veehouderij

De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Daarom hebben we het Deltaplan Veehouderij opgesteld. Hierin schetsen we hoe een diergerichte, duurzame veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet zien.

Andere berichten over veehouderij