Verbod op langdurig transport vee buiten EU

De Dierenbescherming verwelkomt het bericht van Minister Schouten van Landbouw dat de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) geen nieuwe exportcertificaten meer afgeeft voor vee dat een rustpauze buiten de EU nodig heeft. Dit, omdat in landen als Rusland niet valt te controleren of de dieren daadwerkelijk een rustplaats aandoen en er bewijzen zijn van het tegendeel. We hopen dat dit het begin is van het totaal verbieden van het transporteren van vee over lange afstanden.
Verbod op langdurig transport vee buiten EU

Transport is voor dieren die daar niet aan gewend zijn, zoals vee, zeer stressvol. En naarmate een transport langer duurt gaan uitputting, verwonding, ziekte en soms zelfs sterfte hun tol eisen. De Europese veetransportverordening bepaalt dat dieren na een aantal uren rijden (ca. 19 tot 24 uur, afhankelijk van diersoort en leeftijd) op een daarvoor bestemde rustplaats moeten worden uitgeladen. Hier moeten ze worden gevoederd en gedrenkt, en mogen ze vervolgens minstens 24 uur rusten, voordat verder gereden mag worden. Het Hof van Justitie van de EU heeft in een uitspraak in 2015 bepaald dat dit ook geldt voor transport buiten de EU.

Transport is voor dieren die daar niet aan gewend zijn, zoals vee, zeer stressvol. En naarmate een transport langer duurt gaan uitputting, verwonding, ziekte en soms zelfs sterfte hun tol eisen.

Niet bestaande rustplaatsen

Uit onderzoek van Duitse dierenartsen in Rusland naar 11 rustplaatsen op de route naar Kazachstan is gebleken dat sommige rustplaatsen helemaal niet bestaan en andere in slechte of in ongebruikte staat verkeren zodat het hoogst onwaarschijnlijk is dat daar dieren worden uitgeladen. Ook de Russische autoriteiten zijn niet duidelijk over het bestaan van rustplaatsen die voldoen aan de EU-regels. Ook van andere landen buiten de EU bestaat geen officiële lijst van EU-erkende rustplaatsen.

EU-regels veetransport niet nageleefd

Minister Schouten constateert daaruit dat de EU-regels voor veetransport niet worden nageleefd, of dat hier gerede twijfel over bestaat. Daarom certificeert de NVWA met ingang van 26 mei geen veetransporten meer naar landen buiten de EU als daarbij een rustpauze nodig is. Er moeten eerst betrouwbare procedures komen om vast te kunnen stellen of waar nodig buiten de EU daadwerkelijk een rustplaats wordt aangedaan. Ook diverse Duitse deelstaten hebben de exportcertificering voor vee dat buiten de EU een rustpauze nodig heeft stilgelegd. Andere EU-lidstaten hebben hun controles aangescherpt.

Export naar landen buiten EU stilleggen

Recent kwam de Europese Commissie met een rapport over zeetransport naar derde landen en een rapport over wegtransport naar derde landen. Hieruit blijkt ook dat de veetransportregels slecht worden nageleefd, vooral zodra de dieren de EU hebben verlaten. Ook blijkt hieruit dat de lidstaten er regelmatig niet in slagen de regels te handhaven bedoeld om dieren tijdens lange transporten te beschermen. De Dierenbescherming heeft naar aanleiding van deze rapporten samen met andere dierenwelzijnsorganisaties de Europese Commissie en de Raad van Landbouwministers uit de EU-lidstaten opgeroepen de exporten naar landen buiten de EU stil te leggen tot de EU en de lidstaten orde op zaken hebben gesteld. De Nederlandse minister maakt met haar besluit tot het beperken van export naar derde landen een goed begin met het aanpakken van de problemen in de vee-export.

De Nederlandse minister maakt met haar besluit tot het beperken van export naar derde landen een goed begin met het aanpakken van de problemen in de vee-export.

Einde veetransporten over lange afstand in zicht?

Samen met haar Europese koepel Eurogroup for Animals dringen we al jaren aan op het verbeteren van de Europese veetransportregels, waaronder het verbieden van veetransporten over lange afstanden. Het is dan ook hoopgevend te zien dat Eurocommissaris Frans Timmermans in zijn voorstel voor een Europese voedselstrategie o.a. voorstelt de EU-veetransportregels tegen het licht te gaan houden. We hopen dat er nu eindelijk een einde gaat komen aan transport van dieren over lange afstanden en blijft zich hiervoor inzetten.

Transport is voor dieren die daar niet aan gewend zijn, zoals vee, zeer stressvol. En naarmate een transport langer duurt gaan uitputting, verwonding, ziekte en soms zelfs sterfte hun tol eisen. De