Wet dieren per 1 januari 2013 van kracht

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Wet dieren in werking getreden. Deze wet is een raamwet. Dat betekent dat hij zelf een beperkt aantal regels stelt en daarnaast de mogelijkheid biedt om allerlei zaken voor en over dieren te regelen in Algemene Maatregelen van Bestuur en ministeriële regelingen. De Dierenbescherming is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de wet en houdt de vinger aan de pols bij de verdere invulling ervan.
Wet dieren per 1 januari 2013 van kracht

Bestaande wetten die opgaan in de Wet dieren

(Deze wetten komen fasegewijs te vervallen)

  • Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  • Diergeneesmiddelenwet
  • Wet op de dierenbescherming
  • Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990

Nieuwe maatregelen

Vanaf 1 januari 2013 zijn al een paar van de nieuwe maatregelen ingegaan. De eerste besluiten onder deze nieuwe wet zijn het Besluit diergeneesmiddelen en de Regeling diergeneesmiddelen. Deze stellen met name regels voor fabrikanten en handelaren en ook (tijdelijk) voor het gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenarts en de houder van het dier. Dit in afwachting van het Besluit diergeneeskundigen en de Regeling diergeneeskundigen.

Andere maatregelen die al op 1 januari van kracht zijn, zijn:

  • Invoering van een aantal toegezegde maatregelen in het kader van het antibioticumbeleid.
  • Vanaf 1 januari 2013 hoeven niet alle diervoeders te worden aangemeld die worden geïmporteerd uit landen buiten de Europese Unie. De aanmelding wordt beperkt tot specifieke risicoproducten.
  • De markt voor destructie van dode dieren wordt geliberaliseerd.

In de loop van de tijd zullen er steeds meer onderdelen van de nieuwe Wet dieren van kracht worden. Zoals gezegd zit de Dierenbescherming er bovenop dat de invulling van deze onderdelen zo veel mogelijk recht doet aan het welzijn van dieren.