Wet natuurbescherming: gemiste en nieuwe kansen

De nieuwe Wet natuurbescherming is een feit. Nadat eerder dit jaar de Tweede Kamer al instemde met het wetsvoorstel is de wet op 15 december ook door de Eerste Kamer aangenomen. Helaas heeft ook de Eerste Kamer deze unieke kans niet benut om definitief een einde te maken aan de plezierjacht in Nederland.
Wet natuurbescherming: gemiste en nieuwe kansen

Een enorme gemiste kans, vindt de Dierenbescherming. Dankzij een motie van de PvdA lijken er wel meer kansen te komen voor maatschappelijke organisaties - zoals de Dierenbescherming - bij het vaststellen van faunabeheerplannen.

Deelname in Faunabeheereenheden onzeker

In het wetsvoorstel stond al dat het gewenst was dat er een voldoende brede samenstelling van de besturen van de Faunabeheereenheden, die over het tegengaan van schade- en overlast door dieren gaan, zou komen. In de nu aangenomen motie wordt dit aangescherpt. Er staat in dat een aantal landelijke organisaties, zoals de Dierenbescherming en Faunabescherming, plek moet krijgen in de regionale Faunabeheereenheden. Hieruit maakt de Dierenbescherming op dat als het niet lukt om organisaties zoals de onze mee te krijgen bij de samenstelling van de Faunabeheereenheden, deze Faunabeheereenheden ook niet aan de slag kunnen omdat ze niet voldoen aan de wet. Dit betekent dat wij een sterke onderhandelingspositie hebben gekregen zodat wij echt een verschil kunnen maken.

Of de Dierenbescherming plaats wil nemen in Faunabeheereenheden is nog allesbehalve zeker. Er zijn nog veel vragen over hoe een en ander in de praktijk moet gaan werken: wat is de rolverdeling, welke invloed hebben wij en welke verantwoordelijkheden? Het dierenwelzijn staat bij ons natuurlijk voorop en dat staat nog wel eens op gespannen voet met opvattingen van andere leden van de Faunabeheereenheden, zoals de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en de Jagersvereniging. De Dierenbescherming wil dan ook eerst meer duidelijkheid over deze punten en gaat de definitieve tekst van de nieuwe Wet natuurbescherming verder bestuderen. Op basis van onze bevindingen gaan we onze positie bepalen en plannen maken over hoe we, nu deze nieuwe wet een feit is, tot meer welzijn voor de in het wild levende dieren kunnen komen.

Wet natuurbescherming

De nieuwe Wet natuurbescherming vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Meer informatie over de nieuwe Wet natuurbescherming is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Lees ook: Teleurstelling overheerst na aanname Wet natuurbescherming