Inspectiedienst

In 1986 werd de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) officieel opgericht. Al voor die tijd was de Dierenbescherming actief in het inspectiewerk. Omdat de overheid niet aan handhaving toekwam, werkten we samen met ambtenaren van het Korps Rijkspolitie om overtredingen op te sporen.

Overheidstaak

De LID is ondergebracht in een zelfstandig opererende stichting. Omdat het werk van de LID in feite het ‘waarnemen van een overheidstaak’ is, betaalt de overheid hiervoor een subsidie, waarmee een deel van het werk kan worden betaald. De Dierenbescherming vult het verschil aan.

Handhaving

Sinds de komst van de dierenpolitie in 2011 zijn de taken op het gebied van handhaving dierenwelzijn gezelschapsdieren vastgelegd in het 'convenant handhaving'. Dit convenant is gesloten tussen de LID, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de politie en de NVWA. Voor de LID was oorspronkelijk een taak weggelegd als 'tweedelijns' organisatie. Meldingen van dieren in nood gingen van meldpunt 144 eerst naar de dierenpolitie. Sinds september 2018 worden niet-spoedeisende zaken die gaan over het onthouden van de nodige verzorging van gezelschapsdieren rechtstreeks naar de LID doorgezet.

Onderzoek werklastverschuiving van politie naar LID

In september 2018 zijn de politie, LID en het Meldpunt 144, een proef gestart met een nieuwe werkwijze waarin 144-meldingen over dierenleed van hobby- en gezelschapsdieren rechtstreeks naar de LID werden gestuurd en niet meer naar de (dieren-)politie. De aangepaste werkafspraken tussen de ketenpartners zijn vastgelegd in een nieuw concept-convenant.

In 2020 heeft het bureau AEF In opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Landbouw, natuur en voedselkwaliteit een onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van de werklastverlichting bij de politie, en de verzwaring bij de LID. 

De uitkomsten van dit onderzoek hebben er eind 2020 toe geleid dat de LID een structurele uitbreiding van haar formatie mag doorvoeren. De extra kosten worden gedragen door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie en Veiligheid.

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

De inspecteurs van de LID zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Dit houdt in dat zij speciale strafrechtelijke bevoegdheden hebben. Daarnaast zijn onze inspecteurs toezichthouder: ze zien erop toe dat de regelgeving rondom dierenwelzijn wordt nageleefd. Dit gebeurt via bestuursrecht, gericht op herstel van de situatie (zoals het opleggen van een dierenartsbezoek of het verbeteren van de huisvesting).

 
De districtsinspecteurs van de LID zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Dit houdt in dat zij speciale strafrechtelijke bevoegdheden hebben.

Jaarverslag Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Lees hier het jaarverslag 2020 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.
Lees hier het jaarverslag 2019 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

Lees hier het jaarverslag 2018 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.
 
Lees hier het jaarverslag 2017 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 
Lees hier het jaarverslag 2016 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 
Lees hier het jaarverslag 2015 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 
Lees hier het jaarverslag 2014 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 
Lees hier het jaarverslag 2013 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 
Lees hier het jaarverslag 2012 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 

Privacy

De LID heeft regels omtrent de privacy. Als je betrokken bent geraakt bij een LID-zaak, kun je door middel van dit formulier onder andere inzage vragen in jouw persoonsgegevens. In deze link vind je onze verklaring met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Klacht

Wil je een klacht indienen over de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming? Gebruik hiervoor dit formulier.