Partners

Soms bereik je meer als je de handen ineen slaat. De Dierenbescherming heeft daarom een aantal samenwerkingsverbanden gesloten.


Eurogroup for Animals

Europgroup for animals

Europa speelt een belangrijke rol bij het verankeren van dierenwelzijn in wet- en regelgeving. Sinds 1980 is de Dierenbescherming aangesloten bij pleitbezorger Eurogroup for Animals, om één internationale vuist te maken in het behartigen van de belangen van dieren.

Bij Eurogroup for Animals zijn dierenbeschermingsorganisaties uit praktische alle EU-lidstaten aangesloten. Eurogroup biedt expertise en advies aan Europarlementariers, de Europese Commissie en de Raad van Ministers. Eurogroup coördineert de lobby en campagnes op Europees niveau en creëert zo meer impact voor initiatieven uit lidstaten.

LICG

Als het gaat om het houden van huisdieren is het motto van de Dierenbescherming ‘bezint eer ge begint’. Lang niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Neem je wel een dier in huis, dan is het belangrijk om vooraf te bedenken hoeveel tijd en geld het houden kost. Informatie hierover geeft de Dierenbescherming onder andere via het samenwerkingsverband Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG).

In het LICG zijn behalve de Dierenbescherming ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Dibevo, Faculteit der Diergeneeskunde Utrecht, Wageningen Universiteit, Groenhorst College Barneveld en het ministerie van Economische Zaken vertegenwoordigd.

Eerlijke Geldwijzer en Eerlijke Verzekeringswijzer

Eerlijke Geldwijzer

Sinds de start in 2010 heeft de Dierenbescherming in de Eerlijke Geldwijzer geparticipeerd. De Bankwijzer publiceert de resultaten van de belangrijkste aanbieders van particuliere betaal- en spaarrekeningen op duurzaamheid en biedt rekeninghouders de mogelijkheid om hun bank aan te schrijven. Doel is het investeringsbeleid van banken te verduurzamen, onder ander op het gebied van dierenwelzijn. Sinds 2013 neemt de Eerlijke Verzekeringswijzerook verzekeraars onder de loep.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV Mondiaal, de Dierenbescherming en PAX. In september 2017 hebben we het stokje overgedragen aan Word Animal Protection, we blijven het werk van de Eerlijke bank- en verzekerinswijzer wel steunen als officiële ‘Steunbetuiger’.

Dierenpolitie

Als door de dierenpolitie een aantasting van het dierenwelzijn wordt geconstateerd, kan de LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) op het gebied van gezelschapsdieren worden ingeschakeld om bestuursrecht toe te passen. Bestuursrecht is gericht op het herstellen van de overtreding. Als herstel mogelijk is, worden er met de eigenaar concrete afspraken gemaakt voor de verbetering van het dierenwelzijn ter plaatse. De naleving daarop wordt gecontroleerd door de LID. In ernstige gevallen, waarin er geen uitzicht is op verbetering van de situatie, kunnen de dieren in bewaring worden genomen. Het weghalen van dieren gebeurt echter niet zomaar en vindt altijd plaats in nauw overleg met Dienst Regelingen (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken). In een hersteltraject kan het voor betrokkenen lijken alsof er niets gebeurt, maar achter de schermen wordt er dan wel hard gewerkt aan het verbeteren van dierenwelzijn.

Er zijn ook situaties denkbaar waarbij het dierenwelzijn niet optimaal is, maar waarbij er geen dierenwelzijnswetten worden overtreden. Deze meldingen komen doorgaans terecht bij de vrijwillige Medewerkers Buitendienst. Zij hebben geen wettelijke bevoegdheden, maar kunnen veelal door hun ervaring een helpende hand bieden.

NOV

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Vereniging NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is gesprekspartner van politiek en overheid.

Goede Doelen Nederland

Goede doelen Nederland

Goede Doelen Nederland is een een vereniging van goede doelen die met steun van het publiek oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen. Ruim 130 erkende grote en kleine goede doelen zijn aangesloten bij Goede Doelen Nederland. Zo ook de Dierenbescherming. Naast belangenbehartiging, kennisontwikkeling en diensten, biedt Goede Doelen Nederland een platform voor kennisuitwisseling en ontmoetingen.

Dankzij de financiële steun van bedrijven is de Dierenbescherming in staat haar werk voort te zetten en zo nodig uit te breiden. Voor bedrijven zijn er fiscale voordelen voor het schenken aan goede doelen. Lees meer over de diverse manieren om met ons samen te werken.