Laten we dieren weer dieren zijn?

Nederland zegt ja! Het kabinet zegt ???

Dieren in de veehouderij moeten voldoende ruimte krijgen en natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dat vindt niet alleen de Dierenbescherming, maar ook de meerderheid van de Nederlanders, blijkt uit een recent opinieonderzoek van Motivaction in opdracht van de Dierenbescherming.

Oproep politiek

Nu de Tweede Kamer debatteert over de begroting voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, roept de Dierenbescherming op om met een concreet, ambitieus plan te komen voor structurele aanpassingen in de veehouderij. Het móet duurzamer en dus ook diervriendelijker. De tijd dringt want inmiddels is in de Wet dieren ook vastgelegd dat dieren niet langer mogen worden aangepast aan het systeem, maar dat het precies andersom moet. De minister broedt nog altijd op de betekenis en reikwijdte van de gewijzigde wet.

In de week van de begrotingsbehandeling is onze de boodschap in Den Haag centrum en op het grote scherm van Den Haag Centraal te zien.

Brief aan fracties

Opvallend is dat ook de achterban van het CDA en de VVD, die vaak wat behoudender zijn als het gaat om veehouderij, wel degelijk voorstander blijken te zijn van welzijnsverbeteringen. Ook hiervan kiest de meerderheid voor een verbod op te weinig ruimte (60% resp. 59%). Inmiddels hebben zes fracties, die meegenomen zijn in het onderzoek, van de Dierenbescherming een brief gekregen die duidelijk maakt hoe hun achterban denkt over diverse aspecten van een diervriendelijker veehouderij.

Samenleving moet meebetalen

Aanpassingen aan het veehouderijsysteem kosten geld. Geld dat boeren vaak niet hebben. Het onderzoek van Motivaction maakt duidelijk dat meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de hele samenleving hieraan zou moeten meebetalen. Momenteel worden er miljarden uitgetrokken voor het terugdringen van stikstof- en broeikasgasemissies. Als het kabinet slim is, zorgen ze voor een integrale aanpak. Dat het geld besteed wordt aan win-winoplossingen, waarmee ook het dierenwelzijn drastisch wordt verbeterd. In de praktijk zijn al veel goede voorbeelden van dergelijke oplossingen te vinden. Zoals in onze eigen visie op de veehouderij Deltaplan Veehouderij.

Met z'n allen meebetalen aan dierenwelzijn? Nederland zegt ja! Het kabinet zegt ???

Niet te negeren advies RDA

Onlangs kwam er een niet te negeren advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden bij. De Raad, bestaande uit deskundigen uit tal van geledingen van de maatschappij, is minstens zo duidelijk als de gewijzigde wet en de wens van de meeste Nederlanders: de veehouderij is alleen toekomstbestendig als deze ook dierwaardig is. De Raad schrijft in zijn persbericht over het advies: “Dit houdt onder meer in dat veehouders geen fysieke ingrepen meer uitvoeren, zoals staarten couperen of snavels behandelen, behalve als ermee stoppen nadelig is voor het dier. Daarnaast dient een dierwaardige veehouderij in drie basisbehoeften te voorzien: goede voeding, goede omgeving, en goede gezondheid. Bovendien dient een dier voldoende mogelijkheden te hebben om essentiële natuurlijke gedragingen te vertonen en zijn behoeften te vervullen. Ten slotte moet het dier een emotionele toestand kunnen bereiken die het als overwegend positief ervaart”. De Dierenbescherming roept de minister en het volgende kabinet op om deze principes leidend te laten zijn in het plan om de wijzigingen in de Wet dieren uit te voeren.

Voor een diergerichte, duurzame veehouderij

De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Daarom hebben we het Deltaplan Veehouderij opgesteld. Hierin schetsen we hoe een diergerichte, duurzame veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet zien.

Andere berichten over veehouderij