Brede steun voor wetgeving bij hittestress veetransport

De Dierenbescherming voelt zich enorm gesteund nu er meer draagvlak lijkt te zijn om dieren wettelijk te beschermen tegen onnodig lijden of zelfs sterfte tijdens transport op bloedhete dagen.

Brede steun voor wetgeving bij hittestress veetransport

Niet alleen hebben we met crowdfunding € 30.000,- opgehaald voor onze campagne. Maar vlak voor het zomerreces werden vorige week in de Tweede Kamer twee moties van de Partij voor de Dieren aangenomen die enerzijds veetransport boven de 30 graden onmogelijk maken en anderzijds de wachttijd bij het slachthuis moeten beperken tot maximaal vijftien minuten. Minister Schouten van Landbouw blijkt echter niet enthousiast over de wens van de Kamer om in te grijpen.

De aangenomen moties sluiten naadloos aan bij het pleidooi van de Dierenbescherming en Eyes on Animals om dieren tijdens veetransport beter te beschermen en dat wettelijk te regelen. Pas dan kan er ook fatsoenlijk worden gehandhaafd. Recentelijk brachten we een update van het rapport 'Op de bres tegen hittestress' uit over deze kwestie dat de nodige aandacht trok.

De strijd is echter nog lang niet gestreden. De minister blijft, net als het betrokken bedrijfsleven, halsstarrig volhouden dat de vrijblijvende afspraken in het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen van overheid en veehouderij zelf voldoende zijn. Een vrijblijvend plan waaraan de pluimveesector overigens niet eens meedoet. Dat de praktijk anders is dan de minister lijkt te denken, laten de schokkende beelden van Eyes on Animals telkens zien. De minister zei vorige week in de Tweede Kamer echter dat het wat haar betreft te ingewikkeld wordt om de moties uit te voeren, omdat “we dat weer allemaal moeten gaan uitsplitsen per diercategorie”, aldus de bewindsvrouw. Volgens de Dierenbescherming is dat niet nodig, want boven 30 graden Celsius hebben álle dieren ernstige last van de hitte. Eerder kwam de minister wel met een verbod op transport boven 35 graden, omdat er transporteurs waren die zich niet aan een vrijwillige afspraak ter zake hielden.

Crowdfunding groot succes

Gelukkig heeft de Dierenbescherming na een dringende oproep in juni ook een brede achterban weten te mobiliseren die al snel het fantastische bedrag van bijna € 30.000,- bijeenbracht om straks – als de politici weer terug zijn van vakantie – onze campagne een nieuwe impuls te geven. Met billboards rondom de Tweede Kamer en het tonen van het hittestressfilmpje op het grote scherm in Den Haag Centraal, kunnen politici er straks niet meer omheen. Want naast uitvoering van de aangenomen moties blijven we onder meer knokken voor een verplichte verlaging van het aantal dieren aan boord van de vrachtwagens vanaf 21 graden. Bij die temperatuur beginnen dieren namelijk al last te krijgen van hitte.