Enthousiasme over ambities regeerakkoord bij Dierenbescherming

De Dierenbescherming reageert enthousiast op de passage in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord om te gaan werken aan een ‘dierwaardige veehouderij’. Het nieuwe kabinet wil daartoe een convenant sluiten en volgt hiermee een advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden.

Enthousiasme over ambities regeerakkoord bij Dierenbescherming

Over dit advies was de Dierenbescherming al eerder positief omdat het naadloos aansluit bij uitgangspunten die de organisatie zelf heeft uiteengezet in haar Deltaplan Veehouderij. Centraal staan dan de behoeften van het dier die moeten leiden tot veehouderijsystemen die daaraan zijn aangepast en niet andersom. Dat is nu wel het geval waardoor dieren ingrepen moeten ondergaan zoals snavelkappen, onthoornen en het afbranden van staarten.

De regering wil onder meer met boeren, marktpartijen en maatschappelijke organisaties in overleg over een dergelijk convenant. De Dierenbescherming gaat graag op deze uitnodiging in. Voorwaarde blijft wel dat wetgeving een volgend station is. Ook hier lijkt het regeerakkoord ambitieus met de belofte dat het convenant de basis vormt “van wetgeving die de komende kabinetsperiode in werking treedt voor een dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid”.


De Dierenbescherming is vooral blij dat het kabinet niet kiest voor een eenzijdige focus op klimaat en milieu en daarmee dierenwelzijn uit het oog verliest. “Wij vinden dat een groot succes. Het is van belang om nu invulling te geven aan wat wij noemen ‘win-win-oplossingen’. De praktijk laat zien dat het kan. Diergericht ontwerpen is geen utopie, maar een realistische kijk op een moderne veehouderij met oog voor dier, mens en milieu”.

Voor een diergerichte, duurzame veehouderij

De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Daarom hebben we het Deltaplan Veehouderij opgesteld. Hierin schetsen we hoe een diergerichte, duurzame veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet zien.

Andere berichten over veehouderij