Geef damherten de ruimte

Tot grote teleurstelling van de Dierenbescherming heeft de Provincie Noord-Holland eerder dit jaar plannen goedgekeurd die kunnen leiden tot het afschieten van duizenden damherten in het gebied rondom de duinen tussen IJmuiden en Noordwijk, inclusief de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Geef damherten de ruimte

Er ligt inmiddels een ontwerpontheffing die dit afschot mogelijk moet maken. De Dierenbescherming is het hartgrondig oneensmet dit voornemen. We zijn van mening dat afschot niet nodig is en dat er beslissingen worden genomen op basis van verkeerde informatie. In een volgende poging de provincie tot inkeer te brengen, hebben we een reactie gestuurd op het ontwerp waarin we onze visie nogmaals uiteen zetten.


De Dierenbescherming wil de damherten zoveel mogelijk rust en ruimte geven binnen de grenzen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Dat kan prima als om beide gebieden hekken worden geplaatst langs de grenzen en drukke wegen die door het gebied heen lopen. De AWD is al bijna helemaal voorzien van een hek, met als gevolg dat schade aan gewassen en verkeer sterk is teruggedrongen. Om meer ruimte voor de dieren te scheppen, is het van belang dat het Nationaal Park en de AWD met elkaar worden verbonden. Dit kan door het aanleggen van een nieuwe - en het openstellen van de reeds bestaande - faunapassage.

Biodiversiteit
Een veelgebruikt argument van voorstanders van afschot is het gevaar voor de biodiversiteit door de hoge begrazingdruk van een grote groep damherten. Maar hierbij worden volgens de Dierenbescherming fouten gemaakt. Dankzij de damherten ontstaat er namelijk unieke fauna en flora die op andere plekken in Nederland niet te vinden is. Zo komt bijvoorbeeld de zeldzame Keizersmantel-vlinder veel meer voor binnen de AWD dan daarbuiten. Deze vlinder, die op de rode lijst van bedreigde soorten staat, heeft baat bij die hoge begrazingsdruk. De Dierenbescherming ontkent niet dat het gebied verandert onder invloed van de damherten, maar benadrukt dat hierdoor juist ruimte ontstaat voor minder algemene soorten en dat daardoor de totale biodiversiteit van Nederland toeneemt.

Voordelen
In de stukken die geleid hebben tot de ontwerpontheffing worden vooral nadelen van grote groepen damherten aangevoerd. Wij zien echter ook voordelen waar aan voorbij gegaan wordt. Zo wil een meerderheid van de Nederlandse bevolking dat grote grazers meer ruimte krijgen, bleek uit de ruim 17.000 handtekeningen onder onze petitie tegen het afschot van damherten en de Groot Wild enquête van Natuurmonumenten. De aanwezigheid en zichtbaarheid van de damherten zorgt dan ook voor een grote toestroom van publiek, wat een gunstig effect heeft op de economie van het gebied.

Uiteraard is het ook voor het welzijn van de damherten beter als er niet actief op ze gejaagd wordt. Het huidige beheer, waarbij alleen conditioneel zwakke dieren worden geschoten, zorgt voor een gezonde populatie en relatief weinig stress. Afschot van grote hoeveelheden gezonde dieren, zoals nu het plan is, resulteert in het tegenovergestelde. Tot slot zijn de damharten ook nog eens goedkope natuurbeheerders. Zonder hun aanwezigheid moeten er kuddes grazers, bijvoorbeeld koeien of schapen, worden ingehuurd om te voorkomen dat de gebieden dichtgroeien. De damherten doen dit nagenoeg gratis.

Oproep
De Dierenbescherming doet een dringende oproep aan de Provincie om af te zien van het verlenen van de ontheffing, onze argumenten nog eens goed tot zich te nemen en werk te maken van diervriendelijkere manieren van beheer.

Meer informatie, voorbeelden en onderbouwing lees je in het document Zienswijze Geef damherten ruimte.