Kortere diertransporten en strengere controles

Met een overgrote meerderheid (411 stemmen voor, 43 tegen) heeft het Europees Parlement donderdag 14 februari een resolutie* aangenomen om dieren op transport beter te kunnen beschermen.

Kortere diertransporten en strengere controles

Volgens het Europees Parlement moeten de bestaande regels voor veetransport beter nageleefd worden. Door overal in Europa transporten met levende dieren strenger te controleren kunnen overtreders harder en consequenter worden gestraft. Bovendien mogen dieren niet langer vervoerd worden naar landen buiten de EU, zoals Turkije, als naleving van de Europese dierenwelzijnsregels niet gegarandeerd is.

Kortere diertransporten

Transporten met levende dieren dienen volgens het Europees Parlement verkort te worden. Helemaal voor jonge dieren moet gelden dat zij niet langer dan 8 uur vervoerd mogen worden. Hier pleit de Dierenbescherming al jaren voor. We zijn blij dat de overgrote meerderheid van de leden van het Europees Parlement dit nu ook inziet. Alleen zijn de lange transporten van kalveren uit Oost-Europa en Ierland naar Nederland in 2018 weer toegenomen. Het is nu aan Minister Schouten om in actie te komen en dit een halt toe te roepen.

Minder transporten met levende dieren

Naast het verkorten van transporten, wil het Europees Parlement mínder transporten met levende dieren. Ze roept de Europese Commissie op om hiervoor een strategie te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door vervoer van karkassen en sperma in plaats van levende dieren. Dit is niet alleen in het belang van het dierenwelzijn, maar ook beter voor het milieu en verkleint het risico op verspreiding van besmettelijke dierziekten.

Het slachten van dieren zo dicht mogelijk bij de plaats waar ze opgroeien, draagt ook bij aan zo min mogelijk levend transport. Het Europees Parlement dringt er dan ook op aan lokale en mobiele slachtfaciliteiten economisch te steunen en te promoten.

Oproep aan minister Schouten

Dit past helemaal bij de visie van minister Schouten om tot kringlooplandbouw te komen en om de economische positie van de veehouders te versterken. De Dierenbescherming gaat er dan ook vanuit dat de minister met voorstellen komt om bovenstaande punten voortvarend op te pakken.

*Een resolutie van het Europees Parlement is een oproep aan de Europese Commissie om op een bepaald onderwerp in actie te komen. Idealiter komen de Europese Commissie en, op bepaalde beleidsterreinen, de lidstaten van de Europese Unie nu met voorstellen en maatregelen. De Dierenbescherming en haar Europese koepel van Eurogroup for Animals zullen scherp in de gaten houden dat dat in dit geval ook werkelijk gebeurt.