Oproep: voer (tijdelijk) jachtverbod in

Dierenbescherming sluit zich aan bij oproep PvdD en GL in Drenthe

Het jachtseizoen op de fazant, de houtduif en in de meeste provincies ook de haas wordt op zaterdag 15 oktober weer geopend. Maar de lokale politiek roert zich, wantrouwt de cijfers en wil een tijdelijk jachtverbod. De Dierenbescherming sluit zich daarbij aan.

Door: Cynthia Verwer - van Amerongen Dierinhoudelijk Expert In Het Wild Levende Dieren

Oproep: voer (tijdelijk) jachtverbod in

Het is één van de twee data die rood omcirkeld staan in zowel de agenda’s van de jagers als van de Dierenbescherming. Op 15 augustus ging de jacht op de wilde eend alsnog open, en 15 oktober zijn de fazant, houtduif en haas aan de beurt. En dit ondanks dat er gedegen en betrouwbaar onderzoek is waaruit blijkt dat het met vooral die eerste twee niet goed gesteld is.

Plezierjacht

Waar voorheen voor de plezierjacht nog op vijf diersoorten gejaagd mocht worden, zijn dat er voor het jachtseizoen 2022/2023 vier: de wilde eend, de fazant, de houtduif en de haas. Naar aanleiding van het onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland en Wageningen Universiteit (2022), in opdracht van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) naar de staat van instandhouding van deze dieren - wat aantoont hoe het gesteld is met deze soorten - mag er nog maar in drie provincies op de haas gejaagd worden en is de jacht op konijnen in heel het land verboden.

Het onderzoek van SOVON liet tevens zien dat het slecht gaat met de wilde eend, de fazant en de houtduif. Zo bestempelt zij de staat van instandhouding van de wilde eend als ‘matig tot zeer ongunstig’, vanwege een afname van broedpopulatie, afname in kwaliteit van het leefgebied en een ongunstig toekomstperspectief. Ondanks dat dit genoeg reden lijkt voor een verbod op de jacht op de wilde eend is dit toch toegestaan. En dat botst met het besluit om de jacht op konijn wél te verbieden.

Tijdelijk jachtvervod

In het Faunabeheerplan (FBP) staat welke en hoeveel diersoorten er in een bepaald gebied mogen leven, oftewel wat de streefstanden zijn waarop met de wildtellingen bepaald wordt wat dan dus ook het afschot mag zijn. In Friesland bleek dat de wild-telcijfers van het FBP niet klopten, waardoor een tijdelijk jachtverbod ingesteld werd. Hierdoor vroegen GroenLinks en Partij voor de Dieren in Provinciale Staten zich af of de cijfers voor Drenthe dan wel kloppen. Het is onduidelijk hoe compleet en juist de cijfers van het FBP zijn, waardoor de twee partijen nu pleiten voor ook een tijdelijk jachtverbod op hazen, konijnen en eenden in Drenthe.

De Dierenbescherming sluit zich aan bij het pleidooi van GroenLinks en Partij voor de Dieren voor een tijdelijk verbod. Hoewel een tijdelijk jachtverbod een eerste stap zou zijn, hoopt de Dierenbescherming op een volledig verbod van de plezierjacht. Jagen voor het plezier en benutting is niet meer van deze tijd waar de biodiversiteit aan flora en fauna zwaar onder druk staat. Er is na jaren eindelijk gedegen onderzoek gedaan naar de staat van instandhouding van de wildlijstsoorten door onafhankelijke en gerenommeerde partijen. We vragen de minister de conclusies uit deze, door haarzelf in opdracht uitgevoerde onderzoeken, serieus te nemen en daarmee ook de toekomst van de wildlijstsoorten; open het jachtseizoen niet en wacht de door uzelf geïnitieerde vervolgonderzoeken eerst af .