Raad van State buigt zich over afschot damherten

De Dierenbescherming staat dinsdag 5 september voor de Raad van State en tegenover de provincies Noord- en Zuid-Holland om het afschieten van duizenden gezonde damherten in het duingebied te stoppen. Wij zijn het niet eens met de opgegeven redenen en de onderbouwing waarop de provincies ontheffingen hebben afgegeven voor het afschieten van deze dieren.
Raad van State buigt zich over afschot damherten

Hoe zat het ook alweer?

Er is al vele jaren gesteggel over damherten in de duinen, met name in en rond de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Terwijl duizenden mensen naar het gebied komen om de dieren van dichtbij te zien en te genieten van de natuur, zijn de terreinbeheerders, met toestemming van de provincies, bezig met het afschieten van duizenden damherten totdat er nog maar zo'n 800 over zijn. Lange tijd werden dit soort plannen tegengehouden, maar in 2015 ging het mis en gaven de provincies toestemming voor het afschieten van de dieren. Als redenen werden verkeersveiligheid, overlast in de omgeving en schade aan de natuur opgegeven.


Onderbouwing onvoldoende

Wij zijn het hartgrondig oneens met de opgegeven redenen en de onderbouwing ervan en hebben dit tot in de rechtszaal beargumenteerd. In ons dossier Damherten leggen we uit dat met onder meer het plaatsen van hekken op strategische plaatsen de gevaren voor de verkeersveiligheid en overlast in de omgeving kunnen worden voorkomen. Dit is al gebleken rond de AWD en hierover hebben we ook gelijk gekregen van de rechtbank in Den Haag. Onderzoeken die de terreinbeheerder heeft laten uitvoeren om aan te tonen dat er sprake is van overbegrazing door damherten zijn volgens ons, en twee externe deskundigen, niet goed genoeg uitgevoerd om te bewijzen dat intensieve begrazing negatief uitvalt voor de natuur. Dat de natuur verandert als er een grote groep grazers leeft bestrijden we niet, maar wij zien dit niet als schade, maar onderdeel van het natuurlijk proces. Er vindt sowieso een sterke verandering in het gebied plaats. Bijvoorbeeld door het wegvallen van begrazing door konijnen nadat veel dieren door ziekte zijn omgekomen. Verder zorgt de hoge afzetting van stikstofdepositie door menselijke activiteiten voor een dichtbegroeid duingebied.

Femmie Smit, Programmamanager In het Wild Levende Dieren:
“Het damhert lijkt ons een heel goede toegevoegde natuurwaarde, ook onder hoge dichtheden. Zij zorgen er volgens ons juist voor dat de grote natuuropgave, namelijk het behouden van grijs, wit en embryonaal duin, behaald wordt”.

Hoger beroep

Helaas vonden zowel de rechtbank in Den Haag, als die in Haarlem, uiteindelijk dat de provincies voldoende noodzaak voor het afschieten hebben aangetoond. We zijn hiertegen in beroep gegaan en nu, voor de Raad van State, hebben wij al onze argumenten waarom damherten niet massaal afgeschoten hoeven te worden nog verder uitgewerkt. Met onze uitgebreide en goed onderbouwde inbreng, willen we de Raad van State overtuigen dat het anders kan!