Wet natuurbescherming treedt in werking

Per 1 januari treedt de Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Daarmee is deze nieuwe wet de belangrijkste wet voor de bescherming van in het wild levende dieren.

Onder de Flora- en faunawet waren in beginsel -bijna- alle in het wild voorkomende diersoorten beschermd. In de Wet natuurbescherming is de bescherming vooral gericht op soorten die vanuit internationale afspraken beschermd moeten worden door Nederland. Wel is er voor de 'overige' soorten, en naar aanleiding van lobby door de Dierenbescherming, een basisbescherming gekomen voor de 'overige' diersoorten. Het is nu afwachten hoe dit in de praktijk uitpakt. Uiteraard volgen wij dat kritisch.


Beheer en schadebestrijding

Daarbij is er een belangrijke rol weggelegd voor de provincies, die de verantwoordelijkheid voor deze bescherming nu op zich gaan nemen (was de Rijksoverheid). De Dierenbescherming bekijkt op dit moment of -en onder welke voorwaarden- zij deel zou kunnen nemen aan het bestuur van de Faunabeheereenheden. Dat zijn uitvoeringsorganen die het (populatie)beheer en de schadebestrijding binnen de provincies voor hun rekening nemen. De mogelijkheid om maatschappelijke organisaties te kunnen betrekken in deze besturen is een belangrijke wijziging in de Wet natuurbescherming, bedoeld om de uitvoering van deze taken transparanter te maken. Op zichzelf een goed streven.

Gemiste kans

Helaas maakt de Wet natuurbescherming geen einde aan de plezierjacht ('benuttingsjacht'), zoals deze in Nederland nu mogelijk blijft op haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif. Ook wordt jacht in natuurgebieden in beginsel mogelijk, in plaats van dat het eerder juist een uitzondering was. Wat de jacht betreft zien we de Wet natuurbescherming dan ook als een duidelijk gemiste kans.

Waken voor verdere achteruitgang

Uiteraard blijft de Dierenbescherming de verdere uitwerking van de Wet natuurbescherming nauwgezet volgen. Waar verbeteringen nodig zijn zullen we deze onverminderd blijven nastreven. Een eerstvolgende uitdaging is, dat de Wet natuurbescherming op afzienbare termijn op zal gaan in een nog veel bredere Omgevingswet. Dat is een veelomvattende wet die ook de ruimtelijke ordening opnieuw regelt. Bij deze 'omzetting' mag de bescherming van dieren natuurlijk niet -verder- achteruitgaan.

Lees ook: Wet natuurbescherming: gemiste en nieuwe kansen.