Goede politieke voornemens 2021

Op de valreep van 2020 komt de politiek met lichtpuntjes voor dieren in de veehouderij. Tijdens het laatste debat in de Tweede Kamer voor het kerstreces werden verschillende moties aangenomen op thema’s waar we al jaren voor strijden. Hier worden we blij van. We hopen en vertrouwen erop dat minister Schouten de moties omarmt en dat zij hier in 2021 voortvarend mee aan de slag gaat.
Goede politieke voornemens 2021

Verbod koloniekooien

Samen met meer dan 150 organisaties uit heel Europa sloten we ons aan bij het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ van Compassion in World Farming. Dit was een groot succes en leverde meer dan 1,6 miljoen handtekeningen op. Dit heeft er zeker aan bijgedragen dat de Tweede Kamer nu vindt dat minister Schouten de koloniekooien voor legkippen moet verbieden. Heel goed, dieren horen niet in kooien!

Plan van aanpak hittestress veehouderij

Wij hebben de afgelopen twee jaar veel aangeklopt bij de politiek om aandacht te vragen voor hittestress bij veetransport. Ook het publiek hebben we gevraagd ons te helpen in deze strijd. Het signaal is opgepakt. De Tweede Kamer roept de minister op om te komen tot een nationaal hitteplan voor de veehouderij. We gaan dit nauwlettend volgen en pleiten voor een plan met afrekenbare (tussen)doelen.

Meer informatie vind je op: www.deltaplanveehouderij.nl.

Personeel en dierenwelzijn slachthuizen

Sinds Prinsjesdag hebben we het verlagen van de bandsnelheid in slachthuizen als speerpunt gekozen. De Tweede Kamer heeft nu een motie aangenomen om de positie van werknemers in de slachtindustrie te verbeteren en daarbij een link te leggen naar dierenwelzijn. Heel terecht. Dit is een urgente zaak. Uit EFSA-rapporten over welzijn varkens in slachthuizen (5-’20) en welzijn runderen in slachthuizen (10-’20) blijkt namelijk dat bij vrijwel alle risicofactoren het slecht functioneren van het personeel de oorzaak of één van de oorzaken is.

Brandveiligheid stal als subsidie-eis

We zetten ons al jaren in voor brandveiligheid in stallen en nu is er een motie aangenomen om brandveiligheid als voorwaarde te stellen voor het toekennen van subsidies. Er zijn nog ruim 50.000 zeer brandbare stallen in Nederland. Heel goed dus om aan een subsidie voor het duurzamer maken van stallen, brandveiligheid te koppelen.

Beter verdienmodel kleine bedrijven en afbouw bio-industrie

Ook zijn we blij met de aangenomen moties om te zorgen voor een beter verdienmodel voor kleine bedrijven en het afbouwen van de bio-industrie. Die passen heel goed bij ons Deltaplan Veehouderijwaar we het ook hebben over korte ketens, regionale productie en het doorbreken van de negatieve financiële spiraal. Dit is goed voor de boeren en daardoor ook goed voor de dieren.

Meer informatie: www.deltaplanveehouderij.nl.